Tallinna Puuetega Inimeste Koja põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on heategevuslik ja avalikes huvides tegutsev, vähemalt kahe Tallinna ja Harjumaa puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid esindava juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Tallinna Puuetega Inimeste Koda (lühendatult: TPIK) ning ühingu asukoht on Tallinn.
1.3. Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel ühise invapoliitika väljatöötamiseks ja ellurakendamiseks kohalikul tasandil.
1.4. Koja majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. Koja liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Koja liikmeteks võivad olla mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud Tallinnas asuvad mittetulundusühingud, mille liikmeteks on Tallinnas ja Harjumaal elavad puuetega inimesed ja kroonilised haiged või nende hooldajaid.
2.2. Koja liikmeks astumiseks esitab taotlev ühing Koja juhatusele kirjaliku avalduse, põhikirja ja registrikaardi. Juhatus edastab ettepaneku üldkoosolekule otsustamiseks.
2.3. Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab Koja üldkoosolek taotleva ühingu esindaja juuresolekul. Vastuvõtmisest keeldumist võib taotleja vaidlustada järgmisel Koja üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.
2.4. Kojast võib liige välja astuda kirjaliku avalduse alusel majandusaasta lõpul, kui on selge, et Kojal ei ole liikmele pretensioone.
2.5. Koja juhatuse taotlusel võib üldkoosolek oma liikmete 2/3 häälteenamusega otsustada Koja liikmeskonnast väljaarvamise, kui liige ei ole täitnud Koja põhikirja või üldkoosoleku otsuseid ning kahjustanud oma tegevusega Koja nime ja mainet.
2.6. Kojast väljaarvatud liige võib Koja otsuse vaidlustada järgmisel üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.

3. Koja liikmete õigused ja kohustused

3.1. Koja liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
3.1.1. valida ja olla valitud Koja juhatusse;
3.1.2. valida ja olla valitud Koja revisjonikomisjoni;
3.1.3. saada oma kirjalikele arupärimistele Koja tegevuse kohta juhatuselt vastus 30 päeva jooksul;
3.1.4. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
3.1.5. Kasutada ettenähtud korras Koja vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi;
3.2. Koja liige on kohustatud:
3.2.1. täitma Koja põhikirja, juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;
3.2.2. osalema Koja üldkoosoleku töös valitud esindaja kaudu;
3.2.3. esitama Koja juhatusele aruandeid Koja poolt saadud vahendite kasutamisest ja vastama juhatuse arupärimistele;
3.2.4. esitama juhatusele kõik muudatused oma ühingu andmete muutumisel kolme kuu jooksul;

4. Üldkoosolek

4.1. Koja kõrgemaiks organiks on liikmete üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid, mida ei ole põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. eesmärgi muutmine;
4.3.3. juhatuse suuruse otsustamine, liikmete valimine ja tagasikutsumine ning juhatuse liikmetega tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine;
4.3.4. revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.3.5. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.6. liikmemaksu ja sisseastumismaksu määramine;
4.3.7. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
4.3.8. muude küsimuste otsustamine
4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 1 kord aastas:
4.4.1.Üldkoosoleku võib kokku kutsuda füüsiliselt kindlal kuupäeval kohta, kuhu kogunevad liikmed
4.4.2. Üldkoosoleku võib kokku kutsuda veebikoosolekuna või e-
koosolekuna ning otsused kinnitada digitaalse allkirjaga lisades e-kirja otsused ja seisukohad protokollile
4.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Koja liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon.
4.6. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelnimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.7. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama kirjalikult vähemalt kaks nädalat, märkides ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. 4.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole Koja liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga üldkoosoleku kokku kutsuda punktis 4.7 kirjeldatu kohaselt teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta ainult esmakordselt kokku kutsutud üldkoosoleku päevakorra osas ning on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate Koja liikmete arvust.
4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Koja liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet
4.10. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 Koja liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult

5. Juhatus

5.1.Koja tegevust juhib ja esindab juhatus, mille liikmete alammäär on 3 ja ülemmäär on 7.
5.2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt vähemalt 4 aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.
5.3. Juhatuse esimehe ülesandeks on juhatuse töö korraldamine.
5.4. Juhatuse esimees Külli Urb esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes koos teise juhatuse liikmega: Jelena Pipper, Ulvi Tammer, Tiiu Hermat, Eduard Borissenko.
5.5. Juhatus võib panna kohustusi tegevtöötajatele oma otsuse või volituse alusel.
5.6. Juhatus võib Koja kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
5.7. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
5.8. Juhatuse liikmel on õigus nõuda Koja esindusülesannete täitmisel tehtud vajalike, juhatusega eelnevalt kooskõlastatud kulutuste hüvitamist.
5.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.
5.10. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
5.11. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju Kojale, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
5.12. Juhatuse kohustuste hulka kuulub:
5.12.1. Koja juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil, seal hulgas tegevjuhi töölevõtmine ja tegevjuhi ettepanekul töötajate töölevõtmise kinnitamine;
5.12.2. raamatupidamise korraldamine ja aruande koostamine
5.12.3. üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
5.12.4. Koja liikmete arvestuse pidamine;
5.12.5. Koja vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

6. Koja varad

6.1. Koda valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale.
6.2. Koja liige ei vastuta Koja kohustuste eest.
6.3. Koja vara tekib:
6.3.1. sihtotstarbelistest eraldistest;
6.3.2. ühingule kuuluva vara kasutamisest ja ühingu tegevusest saadavast tulust;
6.3.3. annetustest;
6.3.4. laenudest;
6.3.5. muudest laekumistest.
6.4. Koja vara ning vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu Koja liikmete vahel jaotamisele.

7. Revisjonikomisjon

7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni või audiitorkontrolli.
7.2. Revisjonikomisjon (1-3 liikmeline) valitakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks. Komisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.
7.3. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
7.4. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule kinnitamiseks.

8. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

8.1. Koja ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2. Koja likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Koja likvideerimisel läheb Koja vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle üldkoosoleku/ likvideerijate poolt määratud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse või selle puudumisel avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on vastu võetud 16.06.2020. Tallinna Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekul ja täiendatud 01.10.2020 aastal.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda töötab vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi.