Tallinna Puuetega Inimeste Koja arengukava 2023-2027

1. Sissejuhatus

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi TPIK) on mittetulundusorganisatsioon, mis asutati 13.06.1997. Aastal 2022 on TPIK katusorganisatsiooniks 23-le Tallinnas asuvale puuetega inimeste ühingule, milles füüsilisi liikmeid kokku üle 4600. TPIK kuulub omakorda üle-eestilistesse katusorganisatsioonidesse Eesti Puuetega Inimeste Koda ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. 2022. aasta seisuga on Tallinnas puuetega inimesi ligi 28 000, Eestis ligi 131 000.

2. Põhialused

MISSIOON – MIKS ME OLEMAS OLEME?
TPIK missiooniks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine, toetamine, teavitamine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomisel Tallinnas.

VISIOON – MIDA ME SAAVUTADA TAHAME?
Tallinna Puuetega Inimeste Koda on tugeva mainega ja jätkusuutlik huvikaitse organisatsioon, kes on arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel Tallinna tasandil.

VÄÄRTUSED – MILLEST ME LÄHTUME?
TPIK lähtub oma tegevuses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist.

TPIK PÕHILISED TEGEVUSMEETODID ON:
Info- ja teabevahetus; Koostöö avaliku, mittetulundusliku ja erasektoriga; Programmid – pikaajalised, eristrateegiaid ja tegevuskavasid vajavad teemaarendused oluliste probleemide lahendamiseks; Projektid – lühiajalised ja strateegilisi eesmärke ellu rakendavad tegevused; Tegevuskeskuse haldamine.

3. Strateegilised eesmärgid ja põhitegevused 2027. aastani

TPIK missiooni elluviimiseks ja visiooni teostamiseks oleme püstitanud eesmärgi saavutada aastaks 2027 kolm strateegilist eesmärki:

 1. Puuetega inimeste huvide ja õigustega on Tallinna tasandil poliitikakujundamises arvestatud.
 2. Puuetega inimeste elukvaliteet ja kaasatus ühiskonnaellu on Tallinna tasandil paranenud.
 3. Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkus on kasvanud.

  PÕHITEGEVUSED EESMÄRKIDE ELLUVIIMISEKS

  1. Puuetega inimeste huvide ja õigustega on Tallinna tasandil poliitikakujundamises arvestatud.

  1.1. TPIK osaleb Tallinna linna inva- ja teiste asjakohaste poliitikate kujundamises, esitades oma ettepanekuid, korraldades kohtumisi ja osaledes Tallinna linna vastavate asutuste ja komisjonide tegevustes ning panustades linna määruste ja muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamise algatamisesse ja elluviimisesse.

  1.2. Teavitab ühiskonda TPIK ja liikmesorganisatsioonide võrgustikust ning selle pädevusest puuetega inimeste teemal.

  1.3. Teadvustab puuetega inimestele suunatud teenuste, toetuste ning ligipääsetavuse, tööhõive, hariduse, vaba aja ja iseseisva toimetulekuga seotud küsimusi, olles koos liikmesorganisatsioonidega neis teemades Tallinna linnas peamine algataja ja lahendustele kaasaaitaja.

  1.4. TPIK aitab kaasa ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja lisaprotokolli ellu rakendamisele.

  1. Puuetega inimeste elukvaliteet tõuseb ja kaasatus ühiskonnaellu on Tallinna tasandil paranenud

  2.1. TPIK haldab Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskust, keskendudes koolitus-, kultuuri-, spordi-, nõustamis- ja vaba aja võimaluste olemasolule, tagades Tegevuskeskuse ligipääsetavuse eri puudeliikide esindajatele.

  2.2. TPIK algatab Tallinna linna teenuste taseme analüüsimist, teavitades sellest puuetega inimesi, ühinguid ja avalikkust Tallinnas.

  2.3. TPIK tõstab sihtgrupi teadlikkust valdkonnas toimuvate muutuste kohta (seadusemuudatused, toetused ja teenused) TPIK infokanalite kaudu.

  2.4. TPIK tunnustab isikuid ja partnereid, kes on edendanud puuetega inimeste kaasatust ning võrdset kohtlemist.

  2.5. TPIK kujundab avalikku arvamust ja teadlikku suhtumist, andes välja artikleid, infolehti ja teabematerjale, korraldades sündmusi, esinedes konverentsidel, hallates ja uuendades TPIK Facebooki ja veebilehte Tallinna puuetega inimeste keskse infokeskkonnana internetis.

  2.6. TPIK arendab koostööd partneritega, tutvustamaks puuetega inimeste vajadusi tööturule sisenemiseks ja tööturul püsimiseks.

  1. TPIK ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkuse arendamine

  3.1. TPIK suurendab nii enda kui liikmesorganisatsioonide pädevust olulistes valdkondades, mis toetavad puuetega inimeste õiguste esindamist kohalikul tasandil ja teenuste pakkumisel.

  3.2. TPIK arendab nii enda kui liikmesorganisatsioonide juhtide projektikirjutamise ja –juhtimise oskusi ning kommunikatsiooni-, koostöö- ja huvikaitse oskusi.

  3.3. TPIK tõstab nii enda kui liikmesorganisatsioonide mainet.

  3.4. TPIK koostab, viib ellu, hindab ja uuendab liikmete ja sihtrühma koolitusprogrammi, keskendudes eriliselt liikmesorganisatsioonide juhtidele, liikmesorganisatsioonide haldussuutlikkusele ning venekeelse sihtrühma kaasamisele organisatsioonilisse töösse.

  3.5. TPIK toetab hetkel toimivate ja edaspidi loodavate puuetega inimeste ühenduste tegevuste elluviimist.

  3.6. TPIK ja liikmesorganisatsioonid kohanevad muutuvas ühiskonnas puuetega inimeste uute vajadustega.

  Kõiki kolme strateegilist eesmärki iseloomustavaks märksõnaks on puuetega inimeste huvikaitse. Seda silmas pidades TPIK: 1) Kaasab teadlikult ja kavandatult liikmesorganisatsioone TPIK seisukohtade ja teiste kavade koostamisse, andes süsteemselt aru nende rakendamisest (edudest ja raskustest), ärgitades elavat arutelu võimaluste ja valikute üle. 2) Panustab Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevusse, aidates saavutada nende arengukavas püstitatud strateegilisi eesmärke. 3) Parandab koostööd teiste maakondlike puuetega inimeste kodadega, keskendudes kogemuste jagamisele ning tegevuste ja tulemuste võrdlemisele. 4) Osaleb aktiivse ja nõuandva sotsiaalse partnerina kohaliku taseme koostöövõrgustiku arendamisel ning teeb koostööd valitsusväliste organisatsioonidega ning äriettevõtetega invapoliitika kujundamisel ja rakendamisel Tallinna linnas.

  ARENGUKAVA ELLUVIIMINE JA TÄITMISE HINDAMINE

  Arengukava viiakse ellu läbi TPIK iga-aastaste tegevuskavade, mille tulemusi hinnatakse Eesti Puuetega Inimeste Fondile esitatavate aruannete kaudu. Arengukava aastateks 2023-2027 on koostatud kooskõlastatult TPIK juhatuse ja liikmesorganisatsioonidega ning arvestades nende poolt tehtud ettepanekuid. Arengukava on dokument, mida TPIK üldkoosoleku otsusega saab vajadusel muuta ka arengukava perioodi jooksul.