Arengukava

TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KOJA ARENGUKAVA 2017-2021 (pikendatud kuni 2022 aasta lõpuni)

SISSEJUHATUS

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi TPIK) on mittetulundusorganisatsioon, mis asutati 13.06.1997. Aastal 2016 on TPIK katusorganisatsiooniks 22-le Tallinnas asuvale puuetega inimeste ühingule, milles liikmeid kokku üle 4600. TPIK kuulub omakorda üle-eestilistesse katusorganisatsioonidesse Eesti Puuetega Inimeste Koda ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. 2016. aasta alguse seisuga on Tallinnas puuetega inimesi üle 29 000, Eestis üle 145 000.

PÕHIALUSED

Missioon – miks me olemas oleme?

TPIK missiooniks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomisel Tallinnas.

Visioon – mida me saavutada tahame?

Aastal 2021 on Tallinna Puuetega Inimeste Koda tugeva mainega ja jätkusuutlik huvikaitse organisatsioon, kes on arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel Tallinna tasandil.

Väärtused – millest me lähtume?

TPIK lähtub oma tegevuses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist.

TPIK põhilised tegevusmeetodid on: Info- ja teabevahetus. Koostöö avaliku, mittetulundusliku ja erasektoriga. Programmid – pikaajalised, eristrateegiaid ja tegevuskavasid vajavad teemaarendused oluliste probleemide lahendamiseks. Projektid – lühiajalised ja strateegilisi eesmärke ellurakendavad tegevused. Tegevuskeskuse haldamine.

STRATEEGILISED EESMÄRGID JA PÕHITEGEVUSED 2021.AASTAKS

Kolm strateegilist eesmärki 2021.aastaks

TPIK missiooni elluviimiseks ja visiooni teostamiseks oleme püstitanud aastaks 2021 kolm strateegilist eesmärki:

Eesmärk nr. 1 Puuetega inimeste huvide ja õigustega on Tallinna tasandil poliitikakujundamises arvestatud.

Eesmärk nr. 2 Puuetega inimeste elukvaliteet ja kaasatus ühiskonnaellu on Tallinna tasandil paranenud.

Eesmärk nr. 3 Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikus on kasvanud.

Põhitegevused eesmärkide elluviimiseks

Eesmärk nr. 1 Puuetega inimeste huvide ja õigustega on Tallinna tasandil poliitikakujundamises arvestatud.

TPIK osaleb Tallinna linna inva- ja teiste asjakohaste poliitikate kujundamises esitades oma ettepanekuid, korraldades kohtumisi ja osaledes Tallinna linna vastavate asutuste ja komisjonide tegevustes. Panustades linna määruste ja muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamise algatamisesse ja elluviimisesse.

Teavitab ühiskonda TPIK ja liikmesorganisatsioonide võrgustikust ning selle pädevusest puuetega inimeste teemal.

Teadvustama puuetega inimestele suunatud teenuste, toetuste ning ligipääsetavuse, tööhõive, hariduse, vaba aja ja iseseisva toimetulekuga seotud küsimusi olles koos liikmesühingutega neis teemades Tallinna linnas peamine algataja ja lahendustele kaasaaitaja.

TPIK aitab kaasa ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja lisaprotokolli ellu rakendamisele.

Eesmärk nr. 2 Puuetega inimeste elukvaliteet tõuseb ja kaasatus ühiskonnaellu on Tallinna tasandil paranenud

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine, keskendudes eriti koolitus-, kultuuri-, spordi-, nõustamis- ja vaba aja võimaluste olemasolule. Veendudes, et Tegevuskeskus on ligipääsetav eri puudeliikide esindajatele.

Tallinna linna teenuste taseme analüüsimine. Puuetega inimeste, ühingute ja avalikkuse teavitamine Tallinnas.

Puuetega inimeste teadlikkuse tõstmine läbi info edastamise sotsiaalvaldkonnas toimuvate muutuste kohta TPIK infokanalite kaudu (seadusemuudatused, toetused ja teenused).

Isikute ja partnerite tunnustamine, kes on edendanud puuetega inimeste kaasatust ning võrdset kohtlemist.

Avaliku arvamuse ja teadliku suhtumise kujundamine andes välja artikleid, infolehti ja teabematerjale, korraldades sündmusi, esinedes konverentsidel, hallates ja uuendades TPIK Facebooki ja veebilehte Tallinna puuetega inimeste keskse infokeskkonnana internetis.

Koostöö arendamine partneritega, tutvustamaks puuetega inimeste vajadusi tööturule sisenemiseks ja tööturul püsimiseks.

Eesmärk nr. 3. TPIK ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkuse arendamine

TPIK ja liikmesorganisatsioonide pädevuse tõstmine olulistes valdkondades, mis toetavad puuetega inimeste õiguste esindamist kohalikul tasandil ja teenuste pakkumisel.

TPIK ja liikmesorganisatsioonide juhtide projektikirjutamise ja –juhtimise oskuste ning kommunikatsiooni-, koostöö-, ja huvikaitseoskuste arendamine.

TPIK ja liikmesorganisatsioonide maine tõstmine.

TPIK koostab, viib ellu, hindab ja uuendab liikmete ja sihtrühma koolitusprogrammi keskendudes eriliselt ühingu juhtidele, liikmesühingute haldussuutlikkusele ning venekeelse sihtrühma haaramisele organisatsioonilisse töösse.

Osutab abi ja aitab leida vahendeid praegu toimivate ja edaspidi loodavate puuetega inimeste ühenduste tegevuste elluviimiseks.

TPIK ja liikmesorganisatsioonide kohanemine muutuvas ühiskonnas puuetega inimeste uute vajadustega.

Kõiki kolme strateegilist eesmärki iseloomustavaks märksõnaks on puuetega inimeste huvikaitse. Seda silmas pidades TPIK:

Kaasab teadlikult ja kavandatult liikmesühinguid TPIK seisukohtade ja teiste kavade koostamisse andes süsteemselt aru nende rakendamisest (edudest ja raskustest) ärgitades elavat arutelu võimaluste ja valikute üle.

Panustab Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevusse ja “Eesti Puuetega Inimeste Koja arengukava aastateks 2017 – 2023” elluviimisse.

Parandab koostööd teiste maakondlike puuetega inimeste kodadega keskendudes kogemuste jagamisele ning tegevuste ja tulemuste võrdlemisele.

Osaleb aktiivse ja nõuandva sotsiaalse partnerina kohaliku taseme koostöövõrgustiku arendamisel ning teeb koostööd valitsusväliste organisatsioonidega ning äriettevõtetega invapoliitika kujundamisel ja rakendamisel Tallinna linnas.

ARENGUKAVA TÄITMISE, HINDAMISE JA MUUTMISE KORD

Arengukava hindamisel analüüsitakse: – TPIK tegevuskeskonna tingimusi, nende muutumist; – TPIK strateegiliste eesmärkide paikapidavust; – arengukavas ja tegevuskavas kirjeldatud tegevuste ja ressursi kasutamise asjakohasust; – TPIK juhtimise ning liikmete kaasatuse ja osalemise taset; – partnerite tagasisidet TPIK tegevustele; – võrdlusi teiste puuete inimeste kodadega.

Arengukava muutmise aluseks saab olla tõsine muutus või kõrvalekalle mõnes eelnevalt nimetatud hindamisvaldkonnas. Arengukava muutmise protsessi algatamise otsustab TPIK juhatus omal soovil, liikmesühingute ettepaneku või tegevjuhi soovituse alusel.

Arengukava muutmise, tegevuskava koostamise jaoks kinnitab juhatus koostamise ja sellesse liikmesühingute ja teiste oluliste osapoolte kaasamise kava, mis on avalik dokument.

Hiljemalt üks aasta enne arengukava perioodi lõppu algatab juhatus uue arengukava koostamise kinnitades uue arengukava koostamise ja sellesse liikmesühingute ja teiste oluliste osapoolte kaasamise kava, mis on avalik dokument ning esitades seni kehtiva arengukava esialgse täitmisaruande hiljemalt kuus kuud enne uue kehtima hakkamist.