Endla 59, 10615 Tallinn

Kodukord

ÜLDSÄTTED:

Tegevuskeskus on avatud tööpäevadel 10.00 –18.00

Keskuses on võimalik puuetega inimeste ühingutel võimalik läbi viia:

 • informatsiooni ja nõustamistegevust;
 • koolitustegevust;
 • erinevate teenuste ja projektide koordineerimist;
 • rehabilitatsiooni;
 • spordi- ja kultuuritegevust;

Külastajal tuleb end registreerida valvelauas.
Üleriided saab jätta avatud garderoobi.
Administratsioon ei vastuta üldkasutatavatesse ruumidesse jäetud isiklike asjade eest.
Abi ja info saamiseks pöördu valvelaua registraatori või administraatori poole.

ON KEELATUD:

 • Lõhkuda,rikkuda või omavoliliselt maha võtta või ümber paigutada keskuse inventari.
 • Loata viibida oma tegevuseks mitte ettenähtud ruumides.
 • Kasutada tegevuseks ja vabaaja veetmiseks ainult selleks ettenähtud ruume.
 • Tülitada kaaskodanikke.
 • Kasutada häirivat heliaparatuuri.
 • Kasutada pürotehnilisi vahendeid.
 • Suitsetamine (v.a tagahoovis)

ON ÕIGUS:

 • Saada abi ja infot valvelaua registraatori või administraatori poolt.
 • Saada vajalikku infot Tegevuskeskuses toimuvate teenuste ja ürituste kohta.
 • Teha ettepanekuid üldruumide paremaks kasutamiseks.
 • Teha ettepanekuid ürituste läbiviimisel.
 • Jagada infot Tegevuskeskuse tegevuste kohta väljaspool maja.

ON KOHUSTUS:

 • Järgida käesolevat kodukorda ning selle rikkumisel hüvitada keskusele tekitatud kahju.
 • Kasutada keskuse ruume heatahtlikult ning järgida ühisruumides iseteeninduse põhimõtet.
 • Hoida puhtust ja korda kõikjal keskuses ja keskuse maa-alal.
 • Järgida tuletõrje- ja sanitaarnõudeid.