Sotsiaaltoetused ja -teenused erivajadusega inimestele Tallinnas

ELURUUM

Toetavad teenused erivajadusega inimese kodus ning elupinna leidmine sotsiaalhoolekande kaudu.
 • Eluruumide kohandamise hüvitamine: kodu kohandamine puudega inimesele, kaldteede paigaldamine, iseseisev kodune toimetulek liikumispuudega inimesele 
 • Koduteenus: abi koristamise, kütmise või muude majapidamistöödega, poes või apteegis käimisega. Abistamine hügieenitoimingutega. 
 • Häirenupp: aitab tõsta kodus elavate eakate ja puuetega inimeste turvatunnet, samuti tagada abi jõudmise teenuse kasutajani võimalikult kiiresti.
 • Iseseisvasse ellu tagasi aitamine: sotsiaalmajutus, nõustamine ja juhendamine, inimese või pere toimetulekuvõime parandamine, toetus iseseisvaks eluks.
 • Erihoolekandeteenused: toetavad teenused erivajadusega inimesele, toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenus ning ööpäevaringne erihooldusteenus teenuseosutaja pakutud elupinnal. Taotlemine toimub läbi Sotsiaalkindlustusameti. 
 • Üldhooldekodu: ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus, inimesele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abiga.
 • Sotsiaaleluruum: elamispinna eraldamine, sotsiaalkorterid Tallinna elanikele
 • Varjupaik: öömaja, vältimatu sotsiaalabi

TRANSPORT JA LIGIPÄÄSETAVUS

 • Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem: tallinna ühiskondlike objektide ligipääsetavuse info kaardil. Veebileht on mõeldud erivajadustega inimesele, kuid ka lastega vanematele, eakatele, turistidele.
 • Sotsiaaltransport: linna poolt täielikult või osaliselt tasutud transporditeenus liikumis-, nägemis- ja vaimupuude või psüühikahäirega inimesele regulaarseteks või üksikuteks sõitudeks.
 • Abivahendite taotlemine: abivahendite taotlemine riigipoolse soodustusega. 
 • Isiklik abistaja: füüsiline abi igapäevaelus, abi liikumisel, liikumispuudega inimese saatja.  
 • Parkimiskaartlihtsamini ligipääsetav parkimiskoht puudega inimesele või tema saatjal. 

SOTSIAALTOETUSED JA MAJANDUSLIK TOIMETULEK

 • Toimetulekutoetus: abi toimetuleku tagamiseks, sh ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.
 • Sissetulekust sõltuvad toetused: abi ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks. 
 • Pensionilisa: makstakse vanadus- või töövõimetuspensionäridele ning vähenenud töövõimega inimestele sünnipäevale eelneval kuul
 • Juhtkoera pidamise toetus: raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.
 • Võlanõustamine: kuidas tulla toime  tekkinud võlgnevuste ja nende tasumisega ning kuidas vältida uute võlgade teket. 
 • Majandamisnõustamine: inimest ja tema pere nõustatakse, kuidas rahaliselt paremini toime tulla ja ennetada võlgadesse sattumist.
 • Toimetulekutoetus: abi toimetuleku tagamiseks, sh ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.

 
Vaata ka sotsiaalteenuseid toimetulekuraskustes inimesele.

TUGITEENUSED JA TUGIISIK

Teenused, mis toetavad erivajadusega inimese iseseisvat toimetulekut kodus ja väljaspool kodu.
 • Isiklik abistaja: füüsiline abi igapäevaelus, abi liikumisel, liikumispuudega inimese saatja.
 • Koduõde: patsiendile, kes ei vaja haiglas viibimist, kuid vajab õendusabi
 • Koduteenus: abi koristamise,  kütmisega või muude majapidamistöödega, poes või apteegis käimisega.  Abistamine hügieenitoimingutega. 
 • Abivahendid: abivahend riigipoolse soodustusega. 
 • Tugiisik intellektihäirega inimesele: tugi ja juhendamine igapäevaelus, suunamine, motiveerimine suurema iseseisvuse jaoks 
 • Psüühikahäirega inimese tugiteenus: psüühikahäirega inimese toetamine, teenus on mõeldus ka olukorras, kus inimene ei ole ise valmis abi vastu võtma. 
 • Juhtkoera pidamise toetus: raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.
 • Igapäevaelu toetamine: erihoolekandeteenus inimesele, kes vajab oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet.  
 • Rehabilitatsiooniteenus                                                           Eesti Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti kaudu (teenused puudega või piiratud töövõimega inimesele, et õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.)

ASUTUSED, KES PAKUVAD ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE TEENUSEID

TÖÖTAMINE JA ÕPPIMINE

VIIPEKEELES SUHTLEJALE

Nõustamine ja tugi viipekeeles suhtlejale, kes vajab lisaabi igapäevastes tegevustes.
 • Viipekeele tõlk: Eesti viipekeele tõlk avalike teenuste kasutamiseks või perekondlikel sündmustel osalemiseks, 3-4 tundi kuus.

ABIKS HOOLDAJALE

Erivajadusega inimese hooldaja saab taotleda hooldajatoetust või lühiajalist puhkust hooldamisest.
 • Puudega inimese hooldaja: hooldaja määramine täisealisele erivajadusega inimesele. Hooldajatoetuse taotlemine. 
 • Omastehooldaja asendamine: abivajaja hooldamine, kui omastehooldaja vajab lühiajaliselt puhkust ja vaba aega.
 • Eestkoste seadmine: käib kohtu kaudu.  Inimesele määratakse seaduslik esindaja, kes kaitseb tema vara, õigusi ning huve, kui ta ei suuda ise seda oma vaimse tervise tõttu teha. 
 • Päevahoid mäluhäirega eakale: turvaline keskkond dementsusega eakale, kes vajab päevahoidu. Perele, kes ei saa eakat üksi jätta. 

KOGEMUSNÕUSTAMINE

VABA AEG