Pöördumiskiri (13.10.2022) Tallinna abilinnapea B. Beškinale ja vastuskiri

Tallinna Puuetega Inimeste Koja Invakomisjoni puudutav pöördumiskiri Tallinna abilinnapea B. Beškinale ja vastuskiri

AKF projekti “Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine” raames saatis Tallinna Puuetega Inimeste Koda pöördumiskirja ettepanekutega Tallinna Invakomisjoni töökorralduse teemal abilinnapea Betina Beškinale. Allolevas toodud pöördumiskiri ja B.Beškina vastuskiri.

Betina Beškina
Tallinna Linnavalitsus
betina.beskina@tallinnlv.ee                                                                               13.10.2022  / 12

Koopia Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Tallinna Puuetega Inimeste Koda MTÜ pöördumine Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjoni ning Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni poole

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on vahemikus september 2021 – november 2022 teostamas Aktiivsete Kodanike Fondi poolt rahastatavat projekti “Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse võrgustiku tugevdamine”. Projekti raames tugevdatakse puuetega inimeste esindusorganisatsioonide mitteformaalset võrgustikku – Tallinna Puuetega Inimeste Foorumi tegevust, mille eesmärk on seista puuetega inimeste õiguste eest ja olla tugevaks partneriks omavalitsusele. Antud projekti raames on toimunud seminarid “Puuetega inimeste huvikaitse teostamine kohalikul tasandil” ja “Invapoliitika kujundamine Põhjamaade näitel”, võrgustiku esindajate kohtumised Tallinna abilinnapea Betina Beškina ning Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmetega,  puuetega inimeste huvikaitse teemaline koolituspäev KOV spetsialistidele ja kolm Foorumi koosolekut, mille raames on toimunud kohtumised mh Tallinna Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Raimo Saadiga. Foorumi koosolekutest osavõtjate ettepanekul koostati ettepanekud esitamiseks Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjonile.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesühingute esindajad ja teised puuetega inimeste võrgustiku liikmed, kes peavad oluliseks puuetega inimeste huvikaitset Tallinna linnas, teevad mõned ettepanekud Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjoni kui koostöövormi veelgi tõhusamaks muutmiseks, et Tallinna puuetega inimeste toimetulek paraneks:

1. Tuua komisjoni töö internetist tagasi füüsilisse keskkonda, et arutelud muutuksid kaasavamaks ja konstruktiivsemaks;
2. Kokku leppida koosolekute toimumiseks regulaarne päev ja kellaaeg, et komisjoni liikmed saaksid enda aega paremini planeerida;
3. Määrata komisjoni liikmetele asendusliikmed;
4. Kaasata Tallinna Linnavolikogus esindatud erakondade esindajad Invakomisjoni töösse, et aruteludesse oleks kaasatud laiem osalejatering;
5. Kinnitada komisjoni järgmise aasta tööplaan jooksva aasta viimasel koosolekul, see tähendaks, et teemade korje teha oktoobris;
6. Hakata koostama komisjonil räägitust kokkuvõte;
7. Teha Invakomisjoni tööplaan ja koosolekute protokollid linlastele kättesaadavaks.

Lugupidamisega
Kadri Palk
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
tegevjuht

B. Beškina vastuskiri 31.10.2022

Lugupeetud Kadri Palk

Oleme Tallinna Puuetega Inimeste Koja pöördumise ja ettepanekud kätte saanud.

Vastuseks Teie pöördumisele selgitame esmalt, et seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga Eestis võib olukord paraku ootamatult muutuda, mistõttu on mõistlik osalejate tervist ja turvalisust silmas pidades jätkata koosolekuid hübriidvormis. See annab võimaluse osaleda nii kohapeal kui ka videosilla vahendusel ning sellises vormis toimus ka viimane Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosolek. Kuna viimasel ajal on esinenud ootamatuid haigestumisi koroonaviirusesse üha enam, siis me hindame enne iga koosoleku kokkuleppimist olukorda ja sellest lähtuvalt otsustame, kas kohapeal füüsiline osalemine on antud olukorras mõistlik.

Komisjoni koosseisu kuuluvad linna ametiasutuste ja linna ametiasutuste hallatavate asutuste ning puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. Komisjoni liikmed kinnitab ja komisjoni koosseisu muudab linnavalitsus oma korraldusega. Ühtlasi näeb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (§ 30 lg 1 p 2) ja Tallinna põhimääruse (§ 50ˇ1 lg 2) alusel kehtestatud määrus ette, et komisjoni esimehel on õigus kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu. Näiteks oleme kaasanud vajadusel viipekeeletõlgi või sotsiaalvaldkonna eksperte linna ja riigi tasandil. Sellest lähtuvalt on meie hinnangul asendusliikmete määramise vajadus põhjendamatu.

Teie ettepaneku, mis sisaldab komisjoni järgmise aasta tööplaani kinnitamist jooksva aasta viimasel koosolekul, tõstatame järgmisel komisjoni koosolekul. Kui seni oleme ettepanekuid teemadeks kogunud detsembrist jaanuarini ja need aasta esimesel koosolekul kinnitanud, siis võib ettepanekute vooru liiga varane sulgemine luua olukorra, kus mõned ettepanekud jäävad esitamata. Ent see ei tähenda, et ei võiks näiteks kokku leppida järgmise aasta fookusteemad jooksva aasta viimasel koosolekul.

Niisamuti saame järgmisel invakomisjoni koosolekul arutada Teie ettepanekut koosolekute toimumisaja kohta, kas need toimuksid edaspidiselt regulaarselt samal nädalapäeval ja kellaajal.

Ettepaneku osas kaasata linnavolikogu erakondade esindajad invakomisjoni töösse, nendime, et invakomisjoni ülesanne ja eesmärk on arendada puuetega inimeste organisatsioonide koostööd. Seetõttu peame oluliseks komisjonitöös eeskätt huvirühmade kaasamist ning just valdkonna ekspertide ja sihtrühmade esindatust. Seeläbi saame tõsta ka valdkonda puudutavate otsuste kvaliteeti.

Kõik komisjoni koosolekud protokollitakse, iga koosoleku kohta saadetakse peale toimumist kõigile liikmetele protokoll ning veebi vahendusel osalenutele on kättesaadavad ka videosalvestised. Protokolle ei oleks korrektne täies mahus linlastele kättesaadavaks teha, sest sageli sisaldavad need delikaatseid andmeid. Küll aga võime komisjonis teemana ette võtta, kas edaspidi võiks mõeldav olla näiteks koosolekutest lühikokkuvõte avaldamine.

Lugupidamisega
Betina Beškina
Tallinna abilinnapea

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga