Põhikiri

Tallinna Puuetega Inimeste Koja põhikiri

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on heategevuslik ja
  avalikes huvides tegutsev, vähemalt kahe Tallinna ja Harjumaa puuetega
  inimesi ja kroonilisi haigeid esindava juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
  1.2. Mittetulundusühingu nimi on Tallinna Puuetega Inimeste Koda
  (lühendatult: TPIK) ning ühingu asukoht on Tallinn.
  1.3. Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide
  huvide kaitsmine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundusja erasektori vahel ühise invapoliitika väljatöötamiseks ja ellurakendamiseks kohalikul tasandil.
  1.4. Koja majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
 2. KOJA LIIKMETE VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
  2.1. Koja liikmeteks võivad olla mittetulundusühingute ja sihtasutuste
  registrisse kantud Tallinnas asuvad mittetulundusühingud, mille liikmeteks on
  Tallinnas ja Harjumaal elavad puuetega inimesed ja kroonilised haiged või nende hooldajaid.
  2.2. Koja liikmeks astumiseks esitab taotlev ühing Koja juhatusele kirjaliku avalduse, põhikirja ja registrikaardi. Juhatus edastab ettepaneku
  üldkoosolekule otsustamiseks.
  2.3. Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab Koja üldkoosolek taotleva ühingu
  esindaja juuresolekul. Vastuvõtmisest keeldumist võib taotleja vaidlustada
  järgmisel Koja üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.
  2.4. Kojast võib liige välja astuda kirjaliku avalduse alusel majandusaasta
  lõpul, kui on selge, et Kojal ei ole liikmele pretensioone.
  2.5. Koja juhatuse taotlusel võib üldkoosolek oma liikmete 2/3
  häälteenamusega otsustada Koja liikmeskonnast väljaarvamise, kui liige ei ole
  täitnud Koja põhikirja või üldkoosoleku otsuseid ning kahjustanud oma tegevusega Koja nime ja mainet.
  2.6. Kojast väljaarvatud liige võib Koja otsuse vaidlustada järgmisel
  üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.
 3. KOJA LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  3.1. Koja liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
  3.1.1. valida ja olla valitud Koja juhatusse;
  3.1.2. valida ja olla valitud Koja revisjonikomisjoni;
  3.1.3. saada oma kirjalikele arupärimistele Koja tegevuse kohta juhatuselt vastus 30 päeva jooksul;
  3.1.4. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
  3.1.5. Kasutada ettenähtud korras Koja vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi;
  3.2. Koja liige on kohustatud:
  3.2.1. täitma Koja põhikirja, juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;
  3.2.2. osalema Koja üldkoosoleku töös valitud esindaja kaudu;
  3.2.3. esitama Koja juhatusele aruandeid Koja poolt saadud vahendite
  kasutamisest ja vastama juhatuse arupärimistele;
  3.2.4. esitama juhatusele kõik muudatused oma ühingu andmete muutumisel
  kolme kuu jooksul;
 4. ÜLDKOOSOLEK
  4.1. Koja kõrgemaiks organiks on liikmete üldkoosolek.
  4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid, mida ei ole põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
  4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  4.3.1. põhikirja muutmine;
  4.3.2. eesmärgi muutmine;
  4.3.3. juhatuse suuruse otsustamine, liikmete valimine ja tagasikutsumine ning
  juhatuse liikmetega tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine;
  4.3.4. revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  4.3.5. majandusaasta aruande kinnitamine;
  4.3.6. liikmemaksu ja sisseastumismaksu määramine;
  4.3.7. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
  4.3.8. muude küsimuste otsustamine
  4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 1 kord aastas:
  4.4.1.Üldkoosoleku võib kokku kutsuda füüsiliselt kindlal kuupäeval kohta,
  kuhu kogunevad liikmed
  4.4.2. Üldkoosoleku võib kokku kutsuda veebikoosolekuna või ekoosolekuna ning otsused kinnitada digitaalse allkirjaga lisades e-kirja otsused
  ja seisukohad protokollile
  4.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja
  põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Koja liikmetest või kui seda nõuab
  revisjonikomisjon.
  4.6. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelnimetatud asjaoludel kokku, võivad
  taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
  4.7. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama kirjalikult vähemalt
  kaks nädalat, märkides ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
  4.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud
  vähemalt üle poole Koja liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline,
  võib juhatus selle sama päevakorraga üldkoosoleku kokku kutsuda punktis 4.7
  kirjeldatu kohaselt teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek võib
  otsuseid vastu võtta ainult esmakordselt kokku kutsutud üldkoosoleku
  päevakorra osas ning on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate Koja liikmete arvust.
  4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole
  koosolekul osalenud Koja liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet
  4.10. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks on vajalik
  9/10 Koja liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmist otsustanud üldkoosolekul
  mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult
 5. JUHATUS
  5.1.Koja tegevust juhib ja esindab juhatus, mille liikmete miinimumarv on 5.
  5.2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt vähemalt 4 aastaks.
  Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.
  5.3. Juhatuse esimehe ülesandeks on juhatuse töö korraldamine.
  5.4. Juhatuse esimees esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes koos juhatuse aseesimehega.
  5.5. Juhatus võib panna kohustusi tegevtöötajatele oma otsuse või volituse alusel.
  5.6. Juhatus võib Koja kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada
  või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
  5.7. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
  5.8. Juhatuse liikmel on õigus nõuda Koja esindusülesannete täitmisel tehtud
  vajalike, juhatusega eelnevalt kooskõlastatud kulutuste hüvitamist.
  5.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole
  juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik
  kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.
  5.10. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga
  tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
  5.11. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju
  Kojale, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
  5.12. Juhatuse kohustuste hulka kuulub:
  5.12.1. Koja juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil, seal hulgas tegevjuhi
  töölevõtmine ja tegevjuhi ettepanekul töötajate töölevõtmise kinnitamine;
  5.12.2. raamatupidamise korraldamine ja aruande koostamine
  5.12.3. üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
  5.12.4. Koja liikmete arvestuse pidamine;
  5.12.5. Koja vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva
  põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
 6. KOJA VARAD
  6.1. Koda valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale.
  6.2. Koja liige ei vastuta Koja kohustuste eest.
  6.3. Koja vara tekib:
  6.3.1. sihtotstarbelistest eraldistest;
  6.3.2. ühingule kuuluva vara kasutamisest ja ühingu tegevusest saadavast
  tulust;
  6.3.3. annetustest;
  6.3.4. laenudest;
  6.3.5. muudest laekumistest.
  6.4. Koja vara ning vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei
  kuulu Koja liikmete vahel jaotamisele.
 7. REVISJONIKOMISJON
  7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle
  ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni või audiitorkontrolli.
  7.2. Revisjonikomisjon (1-3 liikmeline) valitakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks. Komisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.
  7.3. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril
  tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
  7.4. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste
  kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule kinnitamiseks.
 8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
  8.1. Koja ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
  8.2. Koja likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
  8.3. Koja likvideerimisel läheb Koja vara pärast võlausaldajate nõuete
  rahuldamist üle üldkoosoleku/ likvideerijate poolt määratud
  tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas
  olevale sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse või selle
  puudumisel avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
  Käesolev põhikiri on vastu võetud 16.06.2020.aastal Tallinna Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekul.
  Tallinna Puuetega Inimeste Koda töötab vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Eetikakoodeks: https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/