Koostööleping

Tallinna Linnavalitsuse ja MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koja koostööleping

Tallinn, 09. oktoober 2002Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), keda esindab abilinnapea Anders Tsahkna ja kes tegutseb Tallinna põhimääruse ning Tallinna Linnavalitsuse 25. septembri 2002 korralduse nr 2380-k alusel ja MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi koda), esinaine Külli Urb, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi ka pooled) ning arvestades Tallinna hoolekande arengukava aastateks 2001- 2005 missiooni ennetada puuetega inimeste sattumist toimetulekuraskustesse, pakkuda kohest ja igakülgset abi toimetulekuraskustest ülesaamiseks, leppisid kokku alljärgnevas:
1. ÜLDSÄTTED

1.1. Leping on sõlmitud eesmärgiga tihendada ja arendada linnavalitsuse ja koja koostöösidemeid avalikke huve silmas pidades.
1.2. Leping jõustub allakirjutamise päevast ning on sõlmitud määramata ajaks.
1.3. Käesolev leping on raamleping. Konkreetsete küsimuste lahendamiseks sõlmivad pooled täiendavaid kokkuleppeid, kus täpsustatakse poolte kohustused.
2. LINNA JA KOJA ÜHISHUVID

2.1. Linna ja koja ühishuvideks on:2.1.1. puuetega inimeste kaitse;
2.1.2. puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomine Tallinna linnas.

3. LINNA JA KOJA VAHELISED KOHUSTUSED

3.1. Koda kohustub:
3.1.1. vajadusel delegeerima oma esindaja läbirääkimistele, Tallinna Linnavolikogu sotsiaalhoolekande- ja tervishoiukomisjoni, Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjoni;
3.1.2. vajadusel osalema invapoliitika väljatöötamisel ekspertidena;
3.1.3. edastama linnavalitsusele koja liikmete poolt tõstatatud või koja juhatuse tasemel tekkinud probleemid ja informatsiooni;
3.1.4. tutvustama puuetega inimeste ja nende endi poolt loodud mittetulundusühingute rolli ühiskonnas;
3.1.5. organiseerima Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses aadressil Endla tn 59, Tallinn informatsiooni, nõustamis, koolitus, kultuurilist ja rehabiliteerivat tegevust;
3.1.6. viima läbi infopäevi tutvustamaks linna poolt pakutavaid teenuseid;
3.1.7. pakkuma oma tegevusvaldkonna koolitust linnaametnikele.

3.2. Linn kohustub:
3.2.1. arvestama õigusaktide väljatöötamisel Tallinna hoolekande arengukava puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel;
3.2.2. võimalusel arvestama koja ettepanekuid puuetega inimesi puudutavates küsimustes;
3.2.3. andma kojale teavet puuetega inimestega seotud probleemide kohta;
3.2.4. kaasa aitama Puuetega Inimeste Keskuse jätkusuutlikule arengule;
3.2.5. toetama võimalusel Tallinna linna puuetega inimeste eneseabi organisatsioone.

4. VASTASTIKUNE INFORMEERIMINE JA ÜHISTEGEVUS

4.1. Pooled kohustuvad pidevalt informeerima teineteist jooksvate küsimuste lahendamisest.
4.2. Pooled korraldavad vajadusel ühiseid seminare, aktsioone, nõupidamisi ja koolitusi.
4.3. Pooled osalevad invapoliitika väljatöötamisel ning tegelevad puuetega inimeste suhtes tehtud otsuste järelseirega.

5. LÕPPSÄTTED

5.1 Käesoleva Lepingu tingimusi võib muuta Poolte kokkuleppel ja kirjalikul nõusolekul.
5.2 Käesoleva Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras.
5.3 Käesolev Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, millest üks eksemplar antakse linnavalitsusele ja teine kojale.

Külli Urb                                                          Anders Tsahkna

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda   Tallinna Linnavalitsus