Abivahendid

Abivahendite süsteemi korraldus Hüvitame riigi poolt inimeste igapäevase tegevusvõime säilitamiseks ja kahjustuste süvenemise ennetamiseks abivahendite ostmist ja üürimist (näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid; reieproteesid; poti- ja dušitoolid; liikumisabivahendid nagu kargud ja ratastoolid jne). Sotsiaalkaitseministri määruse lisas on abivahendite loetelu, kus on olulisimad abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

Hüvitame osaliselt abivahendid: lastel, kellel on eriarsti tõend või määratud puue, tööealisel, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue, vanaduspensioniealistel. Riigi toetus abivahendi soetamiseks on erinev: 18- aastased puudega lapsed ja kuni 26- aastased õppivad puudega või osalise/puuduvad töövõimega tööealised saavad abivahendi üürimisel/soetamisel riigi poolset toetust 90% ulatuses. Kõik lapsed kuni 18-aastased, kellel ei ole määratud puuet, kuid on eriarsti tõend, saavad riigi poolset toetust 50% ulatuses. 16-17aastased, kellel on tuvastatud osaline/puuduv töövõime saavad riigi poolset toetust vastavalt määruse loetelule.

Puudega või töövõimetusega alates 40% või osalise/puuduvad töövõimega tööealised isikud saavad riigi poolset toetust vastavalt määruse loetelule. Vanaduspensioniealised saavad riigi poolset toetust vastavalt määruse loetelule. Puuet ei pea määrama ega töövõimet hindama, kui: läheb vaja rinna- või silmaproteesi kui kuulmislang on alates 30 detsibellist ning vaja läheb kuulmisabivahendit või heli ülekandesüsteemi.

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 – Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed

Abivahendite loetelu (PDF)

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendid