Endla 59, 10615 Tallinn

Tallinna teenused

Tallinna sotsiaalteenustega on võimalik tutvuda: Teenused  

Eluruumide kohandamise kulude hüvitamine

  Eluruumi kohandamise kulude hüvitamisele on õigus sügava ja raske puudega isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn ja kelle kasutuses olev eluruum asub Tallinna haldusterritooriumil. Eluruumi kohandamise kuluks loetakse eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed lisa “Abivahendite loetelu” alusel. Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel: 1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes; 2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel; 3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik. 2018. aastal on eluruumide kohandamise kulu hüvitise määraks 1600 eurot.

Eestkoste seadmise nõustamine

Eestkoste seatakse täisealise piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks. Eestkoste seadmise otsustab kohus isiku enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel.

Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse taotlemine

Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramine ning täisealise isiku hooldajale, puudega lapse vanemale, vanemaga abielus olevale isikule või eestkostjale hooldajatoetuse määramine ja maksmine. Raske puudega inimese hooldaja toetus on 30 eurot kuus. Sügava puudega inimese hooldaja toetus on 40 eurot kuus. Keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramisega tagatakse vaimse või kehalise puudega täisealisele isikule tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel kohane abi, pannes hooldajaks sobivale isikule konkreetsed ülesanded. Hooldajatoetuse maksmisega tagatakse keskmise, raske või sügava puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut. Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

Igapäevaelu toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenus on riiklik erihoolekandeteenus, mille eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu. Igapäevaelu toetamise teenust pakutakse psüühikahäiretega inimestele mõeldud erinevates päevakeskustes, sh eraldi vaimupuudega inimestele ja autismispektriga inimestele.

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu. Isiklik abistaja abistab:
  • nägemispuudega inimest saatmisel ühest sihtkohast teise
  • liikumispuudega inimest ratastooli lükkamisel või muu liikumisabivahendiga liikumisel
  • kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel
  • söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes
  • Isikliku abistaja teenuse kasutaja peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja andma abistajale ise teenuse osutamiseks vajalikke korraldusi.

Puuetega inimeste juhuveoteenus

Puuetega inimeste juhuveoteenuse eesmärk on tagada juurdepääs taastusravi- ja rehabilitatsiooniasutusele sügava või raske liikumis-, nägemis- või vaimupuudega vähemalt kolmeaastasele isikule, kes puudest tulenevalt ei saa iseseisvalt kasutada ühistransporti. Teenuse maht ühele kliendile kalendriaastas on kuni kümme sõitu Tallinna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta ja kuni 2 sõitu muu kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta.

Puuetega inimeste liiniveoteenus

Puuetega inimeste liiniveoteenuse eesmärk on tagada juurdepääs haridus-, tervishoiu- ja hoolekandeasutustesse või töökohale sügava või raske liikumis-, nägemis- või vaimupuudega vähemalt kolmeaastasele isikule, kes puudest tulenevalt ei saa iseseisvalt kasutada ühistransporti.

Puuetega inimeste taksoteenus

Puuetega inimeste taksoteenuse eesmärk on tagada juurdepääs isiklikuks asjaajamiseks vajalikele sihtkohtadele sügava või raske liikumis- või nägemispuudega vähemalt kolmeaastasele isikule, kes puudest tulenevalt ei saa iseseisvalt kasutada ühistransporti. Teenus on ööpäevaringne sõitjate vedu puuetega inimeste transpordiks kohandatud bussi või sõiduautoga Tallinnas ja kuni 30 km kaugusel Tallinna linna piirist.