Endla 59, 10615 Tallinn

Parkimiskaart

Mis on puudega inimese sõiduki parkimiskaart ja kellele on see mõeldud?

Parkimiskaart on ette nähtud isikule, kellele Sotsiaalkindlustusamet on määranud keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde. Kui puue tuvastatakse, siis tehakse otsus, kus fikseeritakse see, kui pikaks ajaks on puue tuvastatud. Ajutise kõrvalekalde kohta annab teatise pere-või eriarst. Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne).

Parkimiskaart antakse välja taotluse alusel isikule, kellel esineb:

  1. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;
  2. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  3. ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Oluline on teada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega. Andes parkimiskaardi kasutamiseks mitteõigustatud isikule või kui puudega inimest teenindav  juht ei kasuta seda sihipäraselt, tunnistatakse kaart kehtetuks. Kaardi koopia kasutamine ei anna erisoodustusi ja on võrdne kaardita parkimisega koos sellega kaasnevate sanktsioonidega! Kui kaart kaotatakse või varastatakse tuleb sellest teatada koheselt  parkimiskaardi väljaandjale – kaart tunnistatakse kehtetuks ning uus kaart tuleb taotleda uuesti, samadel alustel.

Mida teha, et sõiduki parkimiskaarti saada?

  1. Kohalikele omavalitsustele väljastab puudega inimese sõiduki parkimiskaarte Sotsiaalkindlustusamet.
    Parkimiskaartide saamiseks palume kohalikel omavalitsustel edastada sotsiaalkindlustusametile parkimiskaartide vajadus ja kogus läbi dokumendivahetuskeskuse (DVK). Küsimuste korral palun pöörduda Mariliis Tilk, Mariliis.Tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee ,Tel. 664 0149 , GSM +372 5635 8029

  1. Puudega inimene saab parkimiskaarti kohalikult omavalitsuselt. Selleks ta esitab 3×4 sm. pildi, SKA  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse ja kui sellel puudub märge, et puuderaskusastme määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägémisfunktsiooni häire, siis täiendavalt ka pere- või eriarsti poolt väljastatud vabas vormis tõendi, mis tõendab, et isikul esineb sotsiaalministri 23.12.2010 määruse nr 90 § 2 lõige (1) kohane liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.

Allikas: http://www.epikoda.ee/avaleht/seadused-ja-poliitika/seadustega-kaasnevad-oigused-ja-soodustused/puudega-inimese-soiduki-parkimiskaart/

Parkimiskaardi taotlemine Tallinnas

Dokumendid ja avaldus liikumis- või nägemispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks võetakse vastu Linnavalitsuse Infosaalis (Vabaduse väljak 7), laud nr 4. Kaardi taotlemiseks tuleb esitada :

1. isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, lastel sünnitunnistus)

2. tööealisel puudega isikul Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, kus on märge et isikul on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemispuue. NB ! Kui puude raskusastme ja lisakulude otsus on teile kättesaadav ainult eesti.ee lehelt, siis palun elektrooniliselt saata või välja printida otsuse pikem versioon, kus on peal kirjas et isikul on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemisfunktsioonihäire. Kindlasti peab olemas olema ka otsuse kehtivusaeg. Otsus koosneb kahest leheküljest!

3. lapsel ja pensioniealisel puudega isikul lisaks Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusele pere või raviarsti väljastatud teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

4. ajutise liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral arstitõend (pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutise kõrvalekalde kohta) .

5. parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm

5. täidetud avaldus parkimiskaardi taotlemiseks

Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja. Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta.Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis-või nägemisfunktsioonikõrvalekalde korral antakse parkimiskaart arstitõendi alusel kõrvalekalde möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks.

Allikas: http://www.tallinn.ee/est/Liikumispuudega-inimese-parkimiskaart