Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele on lapse hooldusõigust omava isiku, sh eestkostja või lapse perekonnas hooldaja (edaspidi: hooldaja) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse tegevusluba omav lapsehoiuteenuse osutaja.

Õigus saada lapsehoiuteenust on lapse hooldusõigust omaval isikul või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks. Raske ja sügava puudega lapsele osutatava lapsehoiuteenuse eest hüvitatavaks piirmääraks on 2018. aastal 402 eurot lapse kohta.

Raske ja sügava puudega lapsele suunatud lapsehoiuteenuse saamiseks esitatakse taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsus sotsiaalhoolekande osakonda teenuse eest vastutavale sotsiaaltöötajale. Raske ja sügava puudega laste puhul hindab lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaaltöötaja lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi.

Linnosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltöötajal on õigus peale taotluse esitamist küsida taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente või muud lapse kohta käivat täiendavat infot.

Valmis tuleks olla järgmiste dokumentide esitamiseks:

1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;

2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (selle olemasolul);
3) Eesti Töötukaasa otsuse koopia üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise kohta;

4) SA Innove Rajaleidja keskuse maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovituse koopia;
5) Sotsiaalhoolekande seaduse § 130 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

Teenusele suunamise otsuse teeb linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või juhataja asetäitja 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates.

Positiivse otsuse korral sõlmib raske või sügava puudega lapse elukohajärgne linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond lapsehoiuteenusele õigustatud isiku hooldusõigust omava isikuga või hooldajaga ning lapsehoiuteenuse osutajaga teenuse osutamiseks vajaliku halduslepingu.

 

https://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiuteenus-raske-ja-sugava-puudega-lapsele