Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele on lapse hooldusõigust omava isiku, sh eestkostja või lapse perekonnas hooldaja (edaspidi: hooldaja) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse tegevusluba omav lapsehoiuteenuse osutaja.

Õigus saada lapsehoiuteenust on lapse hooldusõigust omaval isikul või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks. Raske puudega lapsele osutatava lapsehoiuteenuse eest hüvitatavaks piirmääraks on 2019. aastal 408 eurot ning sügava puudega lapse puhul kuni 1885 eurot.

Suurenenud hoolduskoormusega sügava puudega laste puhul rahastatakse suurendatud mahus lapsehoiuteenust lapsevanema põhjendatud taotluse alusel ning lapse lapsehoiuteenuse vajadust hinnatakse koosmõjus teiste linna ja riigi poolt lapsele pakutavate tugiteenustega.

Raske ja sügava puudega lapsele suunatud lapsehoiuteenuse saamiseks esitatakse taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsus sotsiaalhoolekande osakonda teenuse eest vastutavale lastekaitse -või sotsiaaltöötajale.

Vabas vormis kirjalik taotlus peab sisaldama:

1) taotleja nime, isikukoodi, elukohta ja kontaktandmed;

2) taotleja esindaja kontaktandmed;

3) taotletava teenuse nimetust;

4) teenusevajaduse põhjendust: nimetatage asjaolud, miks taotleja vajab lapsehoiuteenust, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

5) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

Raske ja sügava puudega laste puhul hindab lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi. Linnosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse- või sotsiaaltöötajal on õigus peale taotluse esitamist küsida taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente või muud lapse kohta käivat täiendavat infot.

Palun Teil olla valmis järgmiste dokumentide esitamiseks:

1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;

2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (selle olemasolul);

3) Eesti Töötukaasa otsuse koopia üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise kohta;

4) SA Innove Rajaleidja keskuse maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovituse koopia;

Kõigi nõutavate dokumentide esitamisest 10 tööpäeva jooksul tehakse otsuse lapsehoiuteenuse saamise kohta. Positiivse otsuse korral raske või sügava puudega lapse elukohajärgne linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond lapsehoiuteenusele õigustatud isiku hooldusõigust omava isikuga või hooldajaga ning lapsehoiuteenuse osutajaga teenuse osutamiseks vajaliku lapsehoiuteenuse lepingu.

https://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiuteenus-raske-ja-sugava-puudega-lapsele