Seminari“ Invapoliitika kujundamine Põhjamaade näitel“ kokkuvõte

Toimus 20.04.2022 kell 11 – 14.30 Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis (Endla 59) ja Zoomis.

Osalejaid kokku 30.

Projekt: Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Ülevaade Helsingi linna Puuetega Inimeste Nõukogu (Vammaisneuosto ) tööst.

Soome pealinnas Helsingis on kohaliku omavalitsuse ja puuetega inimete organisatsioonide koostöövormiks regulaarselt kogunev Puuetega Inimeste Nõukogu.

Soome kohaliku omavalitsuse korralduse seadus kohustab kõigil omavalistusel moodustama puuetega inimete temaatikaga tegeleva nõukogu ja tagama selle tööks vajalikud vahendid, väiksemad kohalikud omavalitsused võivad moodustada komisjoni mitme omavalitsuse peale.

Puuetega inimesi puudutavate otsuste kujunemist, teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti jälgivad Helsingis puuetega inimeste ombudsman, kui sõltumatu vahemees ja Puuetega Inimeste Nõukogu.

Nõukogusse kuuluvad Helsingi linna volikogu kõigi viie fraktsioonide esindajad, puuetega inimeste, krooniliste haigete ja omaste hooldajate ühingute esindajad (10 ühingu esindajad ), linna kantsler, valdkonna ombudsman ja Helsingi linna spetsialistid ( 4 spetsialisti ). Igal esindajal on asendusliige. Koosolekule kutsutakse vajadusel linna erinevate ametite spetsialiste.

Nõukogu koguneb vähemalt 8 korda aastas.

 Helsingi Puuetega Inimeste Nõukogu eesmärk.

Nõukogu ülesandeks on edendada puuetega inimete ja krooniliste haigete võrdõiguslikkust ja osalemisvõimalusi ühiskonnas ning tegeleda laiemalt puuetega inimeste olukorda puudutavate küsimustega sh linlaste ja avalikus teenistuse töötajate teadlikkuse tõstmisega puuetega inimeste, krooniliste haigete ja omaste hooldajate vajadustest.

Töös lähtutakse siis ÜRO puuetega inimeste konventsioonist, mis ratifitseeriti Soomes 2017 aastal, meil Eestis ratifitseeriti see 2020 aastal.

Olulisemad valdkonnad millega komisjon tegeleb:

  • tervis ja heaolu
  • kaasatus ja võimalus osaleda otsuste tegemisel
  • elukeskkond ja eluase
  • liikuvus ja teenused

Puuetega inimete nõukogu ülesanded ja korraldus.

Puuetega inimeste õiguste ja teenuste elluviimist Helsingis jälgivad linna puuetega inimeste ombudsman ja puuetega inimete nõukogu.

Ombudsman täidab nõukogus ka korralduslikku poolt. Nõukogul on eelarve. Samuti saavad osalejad, kes pole linna töötajad või volinikud kompensatsiooni koosolekutel osalemise eest, ka transpordi, lapsehoiu vajadusega seonduvad ning nõukogu tööga teotud esinduskulud hüvitatakse.

Puuetega Inimeste Nõukogu koosolekuid juhib nõukogu esimees, kelleks on ombudsman, aseesimehi on kaks, üks puuetega inimeste ühingute esindaja, üks linna volinik.

Nõukogu koosolekuid valmistab ette töörühm, kuhu kuuluvad nõukogu esimees aseesimeestega ja lisaks kolm nõukogu liiget.

Iga aasta oktoobris toimub järgmise aasta teemade ideekorje ja nõukogu järgneva aasta tööplaan kinnitatakse novembris.

Nõukogu koostab ka tegevusaruande.

Koosolekute ajad on regulaarsed ja lepitaks kokku aasta tööplaani kinnitamisega.

Nõukogu tööpõhimõtted, koosseisud, koosolekute protokollid, aruanded ja muud dokumendid on kõigile linlastele kättesaadavad Helsingi kodulehel – Inimõiguste Helsingi lingilt.

Soome kohaliku omavalitsuse seadusest lähtuvalt ei ole huvikaitsega tegelev puuetega inimeste nõukogu valla/linnavalitsuse alluvuses st nõukogul ei ole ka õigust välja anda määrusi, korraldusi.

Ülevaate koostas: Külli Urb