Täna tähistame rahvusvahelist ligipääsetavuse päeva!

Täna, 20. mail 2021 juhitakse üle maailma tähelepanu sellel, kui oluline on meile kõigil, vaatamata meie erivajadusele takistusteta ja hästi ligipääsetav keskkond, olgu selleks siis oma kodu või töökoht, tänav või meie ühine inforuum.

Meie kodulinn Tallinn on kiires muutumises – ehitatakse inimestele kodusid, areneb avalik linnaruum, ühistransport, töö- ja õppimiskeskkond, digiteenused.
Ligipääsetava linnaruumi ja teenuste arendamise nimel on palju tööd teinud ka TPIKoja ühingud, kes on olnud head partnerid Tallinna linnale nõustajate ja koostööpartneritena.
Tallinn on muutunud viimastel aastatel palju mõnusamaks elukeskkonnaks just tänu sellele, et osatakse arvestada ligipääsetavuse põhitõdedega. Aga linn ei saa kunagi valmis, palju on veel teha!
Väga oluline on linnakeskkonna rajamine ligipääsetavaks kohe, mõeldes nii ehitised, aga ka teenused ja inforuumi põhjalikult läbi juba planeerimise etapis kõigile linlastele ligipääsetavuse vaatest, nii väldime edaspidiseid kulutusi ja inimesed on rohkem rahul oma eluga.
Mõnikord võib saada mõnesentimeetrine lävepakk eakate päevakeskuses, tänava kõrge äärekivi või halvati paigutatud, liiga keeruline info tervisekeskuses ületamatuks takistuseks, et igapäevane elu sujuks ohutult, vabalt ja iseseisvalt.
Eesti ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste konventsiooni 2012 aastal, võttes sellega kohustuseks järjepidevalt parandada puuetega inimeste olukorda. Konventsiooni artikkel 9 ütleb, et riik sh kohalik omavalistus peab võtma kasutusele asjakohased meetmed, tagamaks puuetega inimestele teistega võrdsetel alustel juurdepääs füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlemisele, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja süsteemidele, ning muudele avalikele ehitistele ja teenustele nii linna- kui ka maapiirkonnas.
Mis on ligipääsetav puuetega inimestele on abiks meile kõigile!

Head ligipääsetavuse päeva!
Külli Urb
Tallinna Puuetega Inimeste Koja
juhatuse esimees

Fotol on hetk spordipäevast koos liikmetega puuetega inimeste tegevuskeskuses