Endla 59, 10615 Tallinn

Sotsiaalministeerium: naaseme tööle ohutult!

*Eriolukorra piirangute leevendamisega hakkavad paljud töötajad taas naasma
töökohtadele. Sellega seoses tuletab sotsiaalministeerium meelde, et see
peaks toimuma ohutult ning koostöös tööandjate ja töötajatega, nagu on
ühise pingutusena toime tuldud ka töö ümberkorraldamisega eriolukorras. *

Ettevaatusmeetmed nagu kaugtöö eelistamine, inimeste etapiviisilise
töökohtadele naasmise võimaldamine, töötajate füüsilise kokkupuute
vähendamine, ruumide õhutamine ja korralik koristus ning haigena koju
jäämine on jätkuvalt olulised viiruste leviku takistamiseks.

„Eesti tööandjad ja töötajad on teinud eriolukorras tõsiseid pingutusi, et
hoida inimeste tervist. Nüüd, kus eriolukorra meetmed hakkavad leevenema,
peame üheskoos tagama, et tööle naasmine toimuks ohutult*.* On arusaadav,
et nii töötajad kui tööandjad võivad töö jätkumisel tunda end uues
olukorras ebakindlalt. Tööle naasmine võib olla pingeline, kuid tehkem seda
konstruktiivselt ja mõistvas õhkkonnas. Seetõttu on oluline, et tööandjad
mõtleksid ka enda tervisele ning kuulaksid ja arvestaksid töötajate
ettepanekutega töökeskkonna muudatuste tegemisel. Igal tööandjal tuleks
lähtuda edasiste tegevuste planeerimisel enda töökeskkonna spetsiifikast ja
töö eripäradest. Oleme igati valmis tööandjaid abistama, sealhulgas on nii
Tööinspektsioon kui Terviseamet koostanud juhiseid inimeste tööle naasmise
toetamiseks,“ sõnas sotsiaalminister *Tanel Kiik*.

Töökeskkonda naasmisel tuleks silmas pidada järgmist:

*Haigena püsi kodus*

1. *Haigena jää koju! Haigestunud töötajatel palu jääda koju! *

*Hinda ja maanda riske*

1. Enne inimeste tööle lubamist *selgita välja, kuidas võivad töötajad
töökeskkonnas viirusega kokku puutuda* ja võta kasutusele tegevused
riskide maandamiseks.
2. *Mõtle läbi riskirühma kuuluvate töötajate kaitse. *
3. Vajadusel pea nõu Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi või
*töötervishoiuarstiga,
kuidas töökeskkonda ohutumaks muuta*.
4. *Aruta töötajatega töökeskkonnas planeeritavad muudatused läbi* ja
vajadusel juhenda neid enne tööle naasmist.
5. *Korralda töö ümber nii, et töökohad oleksid võimalusel üksteisest
eraldatud* ja ühes ruumis viibiks korraga võimalikult vähe töötajaid.
6. *Alusta tööd töökeskkonnas võimalusel etappide kaupa, eelista
kaugtööd ja koosolekute pidamist sidevahendite kaudu*.
7. *Hajuta puhkepauside aegu, *et puhkeruumi ei koguneks korraga palju
töötajaid.

*Järgi hügieeni*

1. *Pööra tähelepanu hügieenireeglitele, kätepesule ja
desinfitseerimisvahendite olemasolule *sisse- ja väljapääsude,
liikumisteede ning koosoleku- ja puhkeruumide juures.
2. Korralda tööd viisil, et *ühte töövahendit ja tööpinda kasutab
võimalusel ainult üks töötaja ja taga nende regulaarne puhastamine*.
3. *Korista ja õhuta töö- ja puhkeruume*, taga korralik ventilatsioon
või piisav tuulutus.

*Kasuta vajadusel isikukaitsevahendeid*

1. *Vajadusel väljasta töötajatele isikukaitsevahendid *ja juhenda,
kuidas neid kasutada.

*Lisainfo: *

– tööle naasmise juhised Tööelu portaalis: www.tooelu.ee/tagasitoole
– COVID-19 tingitud eriolukorras töötamisest Tööinspektsiooni veebist:
https://www.tooelu.ee/et/uudised/2552/kogu-info-siit-koroonaviirus-ja-tooelu
– kõikide Terviseameti koostatud juhistega on võimalik tutvuda
Terviseameti veebilehel: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised