Juhised sotsiaaltöötajatele koroonaviiruse haiguse COVID-19 puhangu ajal

Koroonaviiruse haiguse COVID-19 puhangu ajal on tungivalt soovitav piirata klientide füüsilisi vastuvõtte kohalikus omavalitsuses, sh sotsiaaltöötaja vastuvõtte. Klientide vastuvõtmisel tuleb vältida sotsiaaltöötaja ja kliendi vahetut kokkupuudet, oluline on:

 Enne tööle minekut veendu, et oled terve, st et sul ei ole palavikku, köha, nohu või muid haiguse tunnuseid. Vähimagi kahtluse korral jää koju ning teavita sellest tööandjat.

 Enne tööle asumist kontrolli oma kehatemperatuuri! Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.

 Hoia kliendiga vähemalt ühe meetrist distantsi

 NB! Tervel inimesel kaitsemaski töö juures ei ole vaja kanda.

 Pesta käsi regulaarselt vee ja pesuvahendiga. Juhend käte pesemiseks https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kas i_0.pdf

 Vältida kätega näo katsumist

 Võimalusel kasutada eraldamiseks nt klaaspaneeli, eralduslinte.

 Näidustatud on regulaarne kehatemperatuuri kontrollimine. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida. Ajal, mil vastuvõtud on piiratud või peatatud, on oluline silmas pidada järgmist:

 Inimestele peab olema tagatud võimalus sotsiaaltöötajaga ühenduse saamiseks ning avalikult informatsioon, kuidas vajaduse tekkimisel ühendust saada (näiteks koduleht, valvetelefon, FB leht jt)

 Inimestele peab olema tagatud informatsioon, milliste teenuste pakkumine jätkub tavapäraselt ning milliste teenuste pakkumine katkestatakse.

 Jätkata tuleb koduteenuse pakkumist. Arvestama peab koduteenuse mahu kasvamisega nt päevahoiuteenuse pakkumise lõpetamise ning võimalike liikumispiirangute tõttu.

 Samuti tuleb tagada abivajajatele vältimatu sotsiaalabi, eriti toidu ja esmatarbekaupade võimaldamine.  Abi pakkudes hoia end ja teisi ja lähtu enese kaitsmiseks mõeldud juhistest.

 Informatsiooni edastamisel tuleb kasutada erinevaid kanaleid, nii et see jõuaks ka nende inimesteni, kes internetti ei kasuta.

 Tuleb jälgida ning vajadusel abistada vanemaealisi ja erivajadusega inimesi, eriti oluline on see üksi elavate inimeste puhul.

 Oluline on jätkata toimetulekutoetuse ja vajaduspõhiste toetuste maksmist. Toetuste taotlusi peab olema võimalik esitada e-kirja teel või tuua paberil dokumendid nt kohaliku omavalitsuse postkasti. Samuti peab olema inimesel võimalik sotsiaaltöötajaga konsulteerida ja nõu saada telefoni teel (sh on mõistlik ka esitatud dokumentide puuduste selgitamine telefonitsi). Kui inimesel ei ole võimalik kumbagi võimalust kasutada, tuleb leida lahendus konkreetsest juhtumist lähtuvalt nt erandkorral lubada dokumentide osalist või täielikku esitamist tagantjärele. Juhise koostas: Sotsiaalministeerium kooskõlastatult Terviseametiga 15.03.2020 Teenuse pakkumise ruume tuleb regulaarselt puhastada. Ruumide puhastamisel peab jälgima Terviseameti juhiseid: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_tervis eameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_cov