Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse pressiteade12.12.2019 EESKUJU VÄÄRIV OTSUS Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus peab eeskuju väärivaks saavutuseks Riigikohtu otsust, millega õiguskantsler tunnistab põhiseadusvastaseks ja kehtetuks mitmed Narva linnas sotsiaalteenuste osutamist reguleerivad määrused. Õiguskantsleri hinnangul ei reguleerinud Narva linn kohustuslikke sotsiaalteenuseid sotsiaalhoolekande seaduses ette nähtud viisil. Riigikohtu otsuses rõhutati, et sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks on vajalik, et abi taotleja rahvastikuregistri järgne elukoht oleks selles omavalitsuses, kus ta abi taotleb. Õiged andmed registris on olulised avalikule võimule ja omavalitsustele sotsiaalteenuste osutamise planeerimisel ja vajaduspõhisel tagamisel. Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse aseesimees Külli Urb pööras tähelepanu asjaolule, et kohalik omavalitsus ei tohi välistada või piirata abi andmist inimestele, kellele seaduse poolt on kohustus abi osutada ja peab sotsiaalabi tagamisel lähtuma esmajoones inimese tegelikust abivajadusest. Näiteks peab kohalik omavalitsus looma tingimused puudega inimesele tema puude eripäradele sobiva koduteenuse-, tugiisiku- ja isikliku abistaja- või transpordi teenuse leidmiseks ja kasutamiseks. Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus peab Riigikohtu otsust tähelepanu väärivaks, millest tulenevalt peab kohalik omavalitsus arvestama inimeste põhiõigusi ning täitma seaduses sätestatud kohustust sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamisel abivajajatele vajalikus mahus. Lisaks peab Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus Riigikohtu otsust oluliseks sammuks edasi demokraatlikus ja hoolivas sotsiaalpoliitikas, kus riik on vastutav oma kodanike põhiõiguste kaitse ja esmatähtsate avalike teenuste kättesaadavuse eest sõltumata omavalitsusüksuse suutlikkusest.