Kuu: detsember 2019

Mälestame Mati Mugurit

Liikumispuudega Inimeste Liitu on tabanud valus kaotus. 13.detsembril lahkus Mati Mugur, aktiivne liikumispuudega inimeste tegemiste eestvedaja. Mati mälestamisüritus toimub 22.jaanuaril kell 14 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla tn 59, Tallinnas. Avaldame kaastunnet lähedastele. Ärasaatmise täpsem info telefonil 5288711, Airi Anu Mugur

Tallinna Puuetega Koda tunnustas liikmeid ja tähistas puuetega inimeste päeva

Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus tunnustas 16.detsembril tublisid liikmesorganisatsioone ja nende eestvedajaid. Tänukirja pälvisid Hinno Puhm Tallinna ja Harjumaa Parkinsonihaiguse Seltsist, Jelena Pipper, Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingust, Krista Ein, TPIK vabatahtlik kogemusnõustaja, Eve Kõlkar,Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühingust, Riina Kruus, Tallinna Epilepsiaühendusest. Abilinna Betina Beskina koos meeskonnaga andis edasi jõulutervituse ja tänas hea …

Tallinna Puuetega Koda tunnustas liikmeid ja tähistas puuetega inimeste päeva Read More »

Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse pressiteade12.12.2019 EESKUJU VÄÄRIV OTSUS Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus peab eeskuju väärivaks saavutuseks Riigikohtu otsust, millega õiguskantsler tunnistab põhiseadusvastaseks ja kehtetuks mitmed Narva linnas sotsiaalteenuste osutamist reguleerivad määrused. Õiguskantsleri hinnangul ei reguleerinud Narva linn kohustuslikke sotsiaalteenuseid sotsiaalhoolekande seaduses ette nähtud viisil. Riigikohtu otsuses rõhutati, et sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks on vajalik, et abi taotleja rahvastikuregistri järgne elukoht oleks selles omavalitsuses, kus ta abi taotleb. Õiged andmed registris on olulised avalikule võimule ja omavalitsustele sotsiaalteenuste osutamise planeerimisel ja vajaduspõhisel tagamisel. Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse aseesimees Külli Urb pööras tähelepanu asjaolule, et kohalik omavalitsus ei tohi välistada või piirata abi andmist inimestele, kellele seaduse poolt on kohustus abi osutada ja peab sotsiaalabi tagamisel lähtuma esmajoones inimese tegelikust abivajadusest. Näiteks peab kohalik omavalitsus looma tingimused puudega inimesele tema puude eripäradele sobiva koduteenuse-, tugiisiku- ja isikliku abistaja- või transpordi teenuse leidmiseks ja kasutamiseks. Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus peab Riigikohtu otsust tähelepanu väärivaks, millest tulenevalt peab kohalik omavalitsus arvestama inimeste põhiõigusi ning täitma seaduses sätestatud kohustust sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamisel abivajajatele vajalikus mahus. Lisaks peab Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus Riigikohtu otsust oluliseks sammuks edasi demokraatlikus ja hoolivas sotsiaalpoliitikas, kus riik on vastutav oma kodanike põhiõiguste kaitse ja esmatähtsate avalike teenuste kättesaadavuse eest sõltumata omavalitsusüksuse suutlikkusest.

Puudega inimesel on õigus abile sõltumata elukohast

PRESSITEADE 2.12.2019 Rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval juhib Eesti Puuetega Inimeste Koda(EPIKoda) tähelepanu, et puuetega inimestele tuleb kindlustada võrdne javajadustele vastav ligipääs sotsiaalkaitsele kõigis kohalikesomavalitsustes (KOV). EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm selgitab, et seaduse kohaseltpeab sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalabi andmist korraldamainimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne KOV. “On loomulik, etinimene saab abi sealt, kus ta elab. Kuid …

Puudega inimesel on õigus abile sõltumata elukohast Read More »