ANALÜÜS: vaimse tervise häired on üks suuremaid töövõime vähenemise põhjuseid

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
7. august 2019*ANALÜÜS**: vaimse tervise häired on üks suuremaid töövõime vähenemise
põhjuseid**Sotsiaalministeeriumis koostatud värskest analüüsist selgub, et tööandjad,
töötajad ja riik peaksid senisest enam panustama töötaja vaimse tervise
hoidmisesse.*Töötajate vaimse tervise häired on Eestis teisel kohal töövõime vähenemise
põhjustest. Vaimse tervise otsesed ja kaudsed kulud on Eestis
hinnanguliselt 572 miljonit eurot aastas ning see summa võib juba
lähitulevikus kasvada.

„Sageli peetakse psühhosotsiaalseid ohutegureid nii-öelda pehmeteks
teemadeks ja need on teiste riskide kõrval töökeskkonnas maandamata.
Maandamata stressorite tagajärjeks võivad olla aga konfliktid,
motivatsiooni langus ja töölt puudumine, mis võib omakorda lõppeda töölt
lahkumisega. See kõik mõjutab otseselt ettevõtte või organisatsiooni
käekäiku ning inimese töö- ja eraelu,“ sõnas sotsiaalminister *Tanel Kiik*
ja lisas: „töötajad puutuvad pidevalt kokku intellektuaalseid ja
psühholoogilisi
väljakutseid esitavate olukordadega, mistõttu on psühholoogiline ja
sotsiaalne töökeskkond arenenud riikides üks olulisemaid tööohutusega
seotud teemasid.“

Eestis on enim levinud vaimse tervise riskideks töökeskkonnas probleemsed
kliendid (69,9%), ajaline surve (49,2%), pikk või ebaregulaarne tööaeg
(22,6%) ja hirm kaotada töö (26%). Peamised raskused psühhosotsiaalsete
riskidega tegelemisel on soovimatus neist probleemidest avameelselt
rääkida, töötajate ja juhtkonna vähene teadlikkus, oskusteabe ja
spetsialistide toe puudumine.

Üheks sagedasemaks töökeskkonnas tekkivaks vaimse tervise häireks on aga
stress, mida põhjustavad ülemäärane töökoormus ja töötempo, ebaselged
ülesanded ja pidevad muutused, töö iseloom, töökeskkond ning suhted
kolleegide ja juhtidega.


Analüüs toob välja ka mitmeid ettepanekuid, mida edaspidi ellu rakendada.
Näiteks on oluline, et riik abistaks tööandjaid vaimse töökeskkonna
hindamisel ning tõhustaks asjakohast järelevalvet ja nõustamist. Analüüsis
on tööandjate abistamiseks koostatud ka näitlik töökeskkonna vaimsete
riskide hindamine. Oluline on töötaja tervisekontrolli tõhustamine ja
praktilise teabe ning koolituste võimaldamine nii töötajatele kui
tööandjatele.Analüüs on leitav siit: https://bit.ly/2MQo0Wn

Teemat arutatakse ka arvamusfestivalil laupäeval Tuleviku töö alal*.*