Endla 59, 10615 Tallinn

Sotsiaalpoliitika on valitsuse tegevusprogrammis tähtsal kohal

30. mail valitsuse kinnitatud tegevusprogrammis on oluline osa ülesannetest sotsiaalministri vastutusel. Fookuses on inimkeskse ja tõhusa tervishoiu arendamine, pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika kaasajastamine, eakate toimetuleku ja heaolu tõstmine, tööhõive suurendamine ja oskuste arendamine ning liikumisharjumuste suurendamine ja vaimse tervise probleemide ennetus.  

„Valitsus toetab riigi jätkusuutlikku arengut ning kogu ühiskonda kaasavat poliitikat. Sotsiaalvaldkonna eesmärgid on valitsuse tegevusprogrammis olulisel kohal ning meie pikemaajaliselt planeeritud tegevused tagavad kindlasti jätkusuutliku ja tõhusa arengu nii tervise-, töö-, sotsiaal- kui ka võrdse kohtlemise teemade eestvedamisel,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Samme tuleb astuda ka tervise- ja sotsiaalvaldkonna suurema integreerituse suunas, olgu selleks siis õendusabi parem kättesaadavus hooldekodudes või kahe süsteemi laialdasem ühildamine. Peamine on, et inimesed saaksid vajalikku abi ning ei peaks pidevalt pead murdma killustunud teenuste vahel.“

Sotsiaalministeeriumi olulisemad prioriteedid järgneval neljal aastal:

  • Panustame tööhõive suurendamisse ja oskuste arendamisse, mille jaoks analüüsime tööturumeetmete tõhustamise võimalusi, kaalume noorte tööhõive soodustamiseks töölepingu seaduse nõuete leevendamist, jätkame NEET noorte toetamist tööturule sisenemisel. Samuti analüüsime võimalusi naiste ja meeste palgalõhe vähendamiseks.
  • Kaasajastame pikaajalise hoolduse korraldust ja erivajadustega inimeste poliitikat, luues mh arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks, arvestades, et koduteenused peaks olema inimesele soodsam lahendus. Samuti plaanime lihtsustada püsiva puude süsteemi, paneme rõhku hooldustöötajate väljaõppele ja täiendharidusele ning jätkame innovaatilise eakatekodu rajamist keerulise hooldusvajadusega inimestele.
  • Jätkame inimkeskse ja tõhusa tervishoiu arendamist, mille jaoks arendame tervise infosüsteemi, alustame patsiendiportaali teenuste uuendamist, viime ellu tervisekeskuste investeeringute kava ja üle-eestilise digiregistratuuri kasutuselevõtu haiglates ning parandame õendusabi kättesaadavust hooldekodudes.
  • Eakate toimetuleku ja heaolu tõstmiseks seame eesmärgiks erakorralise pensionitõusu ning hoiame keskmise vanaduspensioni maksuvabana. Töötame välja ka ettepanekud tööandja pensioni kogumise soodustamiseks ning sooduspensionide reformimiseks.
  • Võtame fookusesse vaimse tervise probleemide ennetamise ja õigeaegse abi tagamise, mille jaoks koostame vaimse tervise rohelise raamatu, toetame vanemlike oskuste arendamise programmide elluviimist, analüüsime võimalusi seksuaalse või füüsilise väärkohtlemise ohvriks langenud laste abistamise süsteemi arendamiseks, tõhustame koostöös teiste ministeeriumidega lähisuhtevägivalla ennetusele suunatud strateegiaid.

Valitsus kinnitas täna, 30 mail oma nelja aasta tegevusprogrammi, mis lähtub valitsuse viiest prioriteedist: peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik. Tegevusprogramm lähtub koalitsioonilepingust ning seal on 486 ülesannet.

Sotsiaalministeeriumi pressiteade:
https://www.sm.ee/et/uudised/sotsiaalpoliitika-valitsuse-tegevusprogrammis-tahtsal-kohal