Avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”

Alates tänasest, 29. aprillist kuni 29. augustini on avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”. 


Mille jaoks saab toetust taotleda?

Toetust antakse projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid: 1) koduteenus; 2) tugiisikuteenus; 3) isikliku abistaja teenus; 4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus; 5) nõustamisteenused ja tugigrupid hoolduskoormusega inimesele; 6) integreeritud hoolekandeteenused.

Kes saavad toetust taotleda?

Taotleja ja partner võib olla kohaliku omavalitsuse üksus; juriidiline isik; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama vähemalt need kohalikud omavalitsuse üksused, kelle territooriumil hakatakse teenust osutama.

Kui palju saab toetust taotleda?

Taotlusvooru eelarve on 7 000 000 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 50 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot.

Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblikest kuludest.

Millal saab toetust taotleda?

Taotlusvoor on avatud 29. aprillist kuni 29. augustini 2019 kl 17. Taotlused tuleb Innovesse esitada elektroonilises keskkonnas E-toetus.


Kust saab lisainfot?

Huvilised on oodatud taotlusvooru tutvustavatele infopäevadele 23. mail Tartusse või 24. mail Tallinnasse.

Täpsem info taotlusvooru kohta ja nõustamisele registreerimine Innove kodulehel.