Tallinn lisab koduhooldusele ligi pool miljonit eurot

Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt osaleb Eesti pealinn Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Koduteenuse kvaliteedihüpe“.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on selle ettevõtmise eesmärk arendada teenusdisaini meetodil koduteenust, täiendades ja parandades seda vajalike toimingute ja tegevustega, mis võimaldab Tallinnas elavatel hooldusvajadustega täisealistel inimestel saada oma vajadustele vastavat teenust.

„Samas aitab teenus hoolduskoormusega lähedasel tööle minna ja ka paindliku graafikuga tööl käia. Projekti käigus koolitatakse hoolduskoormusega pereliikmeid ning muudetakse teenuse korraldust. Lõplikuks tulemuseks on hoolekandeteenus, mis on abivajajatele mitmekesisem ja kättesaadavam,“ selgitas Mölder, kelle sõnul on väga oluline arendada omastehooldajatele mõeldud teenuseid.

Projekti sihtrühm on Tallinnas elavad tööealised tööturule sisenevad või tööturul jätkavad, perega koos elavad 18-aastased ja vanemad hooldusvajadusega inimesed, kes vajavad järelvalvet, juhendamist või abi toimingutes, mis on vajalikud igapäevaseks toimetulekuks. Samas on sihtrühmaks ka tööealised hoolduskoormust kandvad inimesed, hooldusvajadusega inimeste lähedased, kes lähevad tööle või käivad seal täis- või osalise tööajaga.

Projekti tulemuseks on teenusdisaini meetodil arendatud teenus, mis on paindlikum ning samas integreeritud olemasolevasse teenussüsteemi. See loob võimaluse säilitada ja arendada täisealiste hooldusvajadustega inimeste toimetulekut koduses keskkonnas. Tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele annab see aga võimaluse käia hooldatava kõrval tööl.

Projekti kogu eelarve on 489 624 eurot, sellest välistoetus Tallinnale 367218 eurot, Tallinn osaleb projektis omafinantseeringuga 122 406 eurot. Projekti korraldab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

„Koduteenuse kvaliteedihüpe“ kestab 1. oktoobrist 2018 kuni 30. septembrini 2020.

 

Allikas: https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinn-lisab-koduhooldusele-ligi-pool-miljonit-eurot