Vabad õppekohad puhastusteenindaja abilise erialal Tallinna Kopli Ametikoolis

Kui teate mõnda õpilast, kes ei ole põhikooli järgselt rakendust leidnud ja sooviks edasi õppida, siis Tallinna Kopli Ametikooli puhastusteenindaja abilise erialal on veel vabu kohti. Õppima saavad asuda ka need õpilased, kel põhikool on jäänud pooleli, sest erialal õpingute alustamiseks haridusnõuded puuduvad.

Tallinna Kopli Ametikoolils käib vastuvõtt erialale Puhastusteenindaja abiline tase 2, kuhu on õppima oodatud hariduslike erivajadustega õpilased. Õppeaeg on kaks aastat.

 

Puhastusteenindaja abilise eialal saab õpilane teadmised moodsatest puhastus- ja koristusvõtetest ning tekstiilide hooldust, ta on konkurentsivõimeline töötaja tööturul. Lisaks õpib ta iseseisva elu oskusi: asjaajamist, säästlikku ja keskkonda hoidvat tegutsemist, hoolitsema enda ja oma asjade eest jne. Valikainetena on võimalik lisaks õppida toidu valmistamist, kodumajandust ja erinevaid loovaineid.

 

Õpe toimub tervikõppe meetodil kahe kutseõpetaja poolt. Õppetöö on enamjaolt praktiline ning seda hinnatakse kujundavalt ja mitteristavalt (arvestatud/ mittearvestatud). Oluline rõhk on õpilase iseseisvumisel, tugevuste arendamisele ja ergonoomilistel tööoskustel. Õpilasel on ühe õppeaasta jooksul kolm arenguvestlust, milles selgitatakse välja tema õpivajadused ja -soovid ning vajadusel hinnatakse IÕK tulemuslikkust. Praktikat on ühes õppeaastas kokku 6-7 nädalat, need on jaotatud kolme ossa: kaks kodust majapidamispraktikat ja üks ettevõttepraktika.

 

Võimalik on õppe lõpetamine kutseeksamiga, mille sooritanud õpilane saab kutsekoja poolt kinnitatud kutsetunnistuse. Puhastusteenindaja abiline tase 2 õppekavast ja selle rakenduskavadest saab täpsemalt lugeda kooli kodulehelt http://www.tkak.ee/tkak_oppekavad

VASTUVÕTUTINGIMUSED:

•       isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
•       vormikohane avaldus http://www.tkak.ee/sisse
•       vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
•       põhihariduseta noorel viimase aasta õpitulemused;
•       põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
•       foto (suurusega 3×4 cm paberil või PIN1 olemasolul loetakse ID-kaardilt vastuvõtus).
•       elulookirjeldus (täidetakse kohapeal).

Õpilaskandidaat läbib kooli astumiseks vestluse.

KOOLI KONTAKTANDMED:

Aadress: Kopli 98 Tallinn 11711

Telefonid: 66 44 670 infosekretär, 66 44 678 metoodik, 66 44 680 õppedirektor
Faks: 66 00 476
Kodulehekülg: www.tkak.ee
E-post: info@tkak.ee