Endla 59, 10615 Tallinn

Puuetega inimeste eluase peab vastama vajadustele

Linnavalitsus otsustas saata Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu, mille kohaselt on kavas kasutada välistoetust „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“, mille peamiseks eesmärgiks on puuetega inimeste eluasemete ning ümbritseva taristu kohandamine vastavaks puuete inimeste vajadustele.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul mõjutab puuetega inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti kõige enam nende elukeskkond ning selle vastavus nende individuaalsetele vajadustele. „Eluruumide kohandamine võimaldab puudega inimeste iseseisvat toimetulekut, vähendab nende hooldajate hoolduskoormust ja loob eeldused nii puuetega inimeste kui nende hooldajate osalemiseks tööturul.  „Tallinnas on 01.01.2018 seisuga 36 402 puudega inimest (üle 8% elanikkonnast) ja  enamik nende eluruumidest ei ole ehitatud ega kohandatud erivajadustega inimestele juurdepääsetavaks ja kasutatavaks,“ selgitas abilinnapea Tõnis Mölder projekti vajalikkust.

Projekti kogueelarve on 2 505 957 eurot, millest välistoetus on 1 899 176 eurot (sildfinantseerimine) ning Tallinna linna omafinantseering kokku 606 781 eurot, mis kaetakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti muude eelarvepositsioonide eelarve rida „Erivajadustega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine“ vahendite eelarvest

Allikas: https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Puuetega-inimeste-eluase-peab-vastama-vajadustele