Tallinna linn osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud hoolduskoordinatsiooni pilootprojektis

Tallinna linn on üks konkursi kaudu väljavalitud omavalitsustest, kes osaleb sotsiaalministeeriumi poolt algatatud projektis „Toetuse andmine hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimiseks“.

Üks pilootprojekti valitud kohalik omavalitsus saab riigieelarvelist toetust kuni 22 000 eurot ja seda ajavahemikuks 1. augustist 2018 kuni 31. juulini 2019.a. Konkursi rahaline kogumaht on kokku 132 000 eurot.

Pilootprojekt on mõeldud Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi täiustamiseks ja pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks. Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul vajavad hooldusteenused paremat integreeritust ning pidevat arendamist.

„Pilootprojekti raames võtame Tallinnasse tööle hoolduskoordinaatori, kelle tööülesannete hulka kuulub nii koostöös piirkondliku võrgustikuga hooldusvajadusega inimeste tuvastamine, nende aktiivne ja igakülgne abistamine kui ka vajalike teenuste hindamine. Lähtuma peame ka sellest, et inimesed ei peaks jooksma kogu aeg ühest kohast teise, et saada vajalikku abi,“ sõnas Mölder. „Eesmärgiks on, et suure ja keeruka hooldusvajadusega täisealine inimene saaks õigel ajal talle vajalikku sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenust ning et erinevad süsteemid töötaksid koos ühiste eesmärkide nimel.“

Tallinn viib pilootprojekti käigus ellu sotsiaalministeeriumi poolt ette nähtud tegevusi. Näiteks tuleb 1. augustiks 2018.a. luua hoolduskoordinaatori ametikoht. Selles ametis tööle asuval inimesel peab olema sotsiaaltöö- või õendusalane kõrgharidus ja vähemalt ühe aastane töökogemus sotsiaaltöö või õenduse erialal.

Toetuse saaja panustab pilootprojekti vältel piirkonnas tegutsevate hoolekande- ja tervishoiuteenuse osutajate vahelise koostöö parandamisse, sealhulgas loob erinevate osapooltega uusi koostöökokkuleppeid.

Pilootprojekti vältel peab toetuse saaja koostama vähemalt 120 teenuste plaani.

 

Allikas:

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinna-linn-osaleb-sotsiaalministeeriumi-algatatud-hoolduskoordinatsiooni-pilootprojektis