Päeva- ja nädalahoiu teenus raske või sügava intellektipuudega isikutele (Merimetsa tee 1)

Eesmärk: Igapäevaelu toetamise teenuse pakkumine päeva- ja nädalahoiu vormis ööpäevaringse asutushoolduse alternatiivina võimaldab vähendada hooldust vajavate inimeste lähedaste hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist ning pakkuda hooldust vajavatele inimestele nende vajadustele vastavaid teenuseid. Sellega toetab riik kohalikke omavalitsusi nimetatud sihtrühmale ja nende peredele abi pakkumisega, et vähendada perede hoolduskoormust ning pakkuda inimestele nende vajadustele vastavat teenust.

Sihtgrupp: rehabilitatsiooniplaanis fikseeritud suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavad raske või sügava intellektihäirega (RHK-10 alusel diagnoosid F72- F73 ehk raske või sügav vaimne alaareng) täisealised isikud, kes vastavad järgnevatele kriteeriumidele:
1) isik ei ole ise võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab
selles pidevalt kõrvalabi või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt ning
nimetatud vajadused on fikseeritud rehabilitatsiooniplaanis;
2) isik vajab oma terviseseisundist tuleneva eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks
pidevat hooldust ja järelevalvet.

Teenuse kirjeldus:
– teenuse osutamise koht: Merimetsa tee 1, 10614 Tallinn;
– avatud: E- R 7.30- 17.30 (tulevikus vajadusel ka nädalavahetusel);
– valmidus vastu võtta päevasel ajal kuni 25 isikut (juuni 2018 alustame 8- 11 isikuga);
– valmidus pakkuda ööbimist kuni 10 isikule (valmidus olemas juuni 2018);
– isikul on õigus teenust kasutada kuni 21 ööpäeva kuus;
– teenust vahetult osutavad tegevusjuhendajad vastavad SHS-is sügava liitpuudega ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikute kohta sätestatule;
– päevasel ajal on 5 kliendi kohta tööl vähemalt 1 tegevusjuhendaja, öisel ajal 1 tegevusjuhendaja;
– isikule on olemas kõik turvaliseks ja inimväärikaks teenuseosutamiseks vajalik (pesemisvõimalus (sh pesemisraam), tõstuk jm);
– isikule tagatakse juhendamine ja abistamine hooldus- ja hügieenitoimingutes ning eneseteenindamisel (riietumine, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamine, pesemine, toitmine), samuti muud toimetulekut tagavad toimingud: tunnetusprotsesside, kommunikatsiooni ja motoorika toetamise ning juhendamine ja abistamine inimese personaalsetel huvidel põhinevates tegevustes, soodsa ilma korral käiakse õues.
Teenuse hind:
– isikule osutatakse teenust vaid päevasel ajal, teenuseosutaja võimaldab kasutada teenust vähemalt kümme tundi järjest- 35 eurot (tasub Sotsiaalkindlustusamet);
– isikule osutatakse teenust ööpäev läbi- 45 eurot (tasub Sotsiaalkindlustusamet);

Teenuse hind isikule (omaosalus):
– toitlustus 3 korda päevas- 9€/ päev;
– ööbimiskulu- 5€/ öö;
– hind ei sisalda hügieeni- ja hooldusvahendeid;
(Kui isik kasutab teenust 21 ööpäeva, tasub ta teenuse eest kuus 269€ (ööbimine+ toit), ööpäevas 12.80€.)

Teenuse kasutajal on eestkostja kaudu võimalus taotleda omaosaluse tasumisel abi kohalikult omavalitsuselt.