Puudega inimeste poliitikale plaanitakse uuenduskuuri

Sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel arutati erinevate huvigruppidega puudega inimeste poliitika põhimõtete ning hoolekandesüsteemi kaasajastamise võimalusi. Aasta lõpuks plaanib ministeerium esitada Vabariigi Valitsusele konkreetsed ettepanekud, kuidas kohandada erivajadustega inimeste hoolekandepoliitikat.

„Inimeste ootused sotsiaalkaitsele on muutunud: tugiteenused peavad olema kiiresti kättesaadavad ning pakutavad lahendused lähtuma võimalikult palju konkreetse abivajaja olukorrast. See seab meie keerulises demograafilises olukorras uued ootused riiklikule hoolekandesüsteemile, mis vajab jätkuvat uuendamist,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Me oleme viimastel aastatel läbi viinud mitmeid olulisi reforme, mis otseselt mõjutavad meie sotsiaalkaitset. Näiteks on käivitunud töövõimereform, mis viib kokku vähenenud töövõimega inimese ja tööandja. Samuti on uuenenud sotsiaalhoolekande seadus, mis annab selge raamistiku inimese abistamiseks, ning toimunud on haldusreform, mille tulemusena on muutunud omavalitsuste võimekus ja ülesanded. Kõige selle valguses peame tõsiselt kaaluma oma järgmisi samme hoolekandesüsteemi ajakohasuse ning püsivuse tagamiseks ka edaspidi.“

Eesmärk on paremini siduda sotsiaal-, tervishoiu-, tööturu- ja haridusvaldkonna teenused ja toetused. Nii on võimalik pakkuda inimesele erivajadusega toimetulemiseks vajalikku tuge püsivalt kogu elu jooksul. Sotsiaalala asekantsleri sõnul valitseb hoolekandes endiselt killustatus ning inimestele pole alati selge, missugused on nende õigused abi saada. „Kohtumisel osalenute ühine seisukoht oli, et inimene peab abi saama oma kodus või võimalikult selle lähedal,“ ütles asekantsler Kuuse. „Hoolekandesüsteem peab võimaldama olla inimesel võimalikult iseseisev, abi peab olema tulemuslik ning vajaduspõhine.“

“Toetame muutuse ideed,“ ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht. „Vajadus sidustada puudega inimeste abivajaduse hindamine, teenuste ja toe pakkumine sotsiaal-, tervishoiu-, haridus- ja töövaldkonna üleselt on olnud Eesti Puuetega Inimeste Koja sõnumiks aastaid. Meie inimesed on väga väsinud erinevate asutuste vahel pendeldamisest. Muutuse väljakutseks saab, kas kohalikud omavalitsused tahavad päriselt võtta abivajaja märkaja ja toetaja rolli ning kui targalt suudab riik muutusi juhtida.”

2018. aasta maikuus on plaanis koostada alusanalüüsi esimene mustand ja järgmine arutlusseminar huvigruppidega. Suve algusest sügiseni saavad huvigrupid anda täiendavat tagasisidet. 2018. aasta lõpuks töötatakse alusanalüüsi põhjal välja puudega inimeste poliitika kontseptsioon, mis esitatakse Vabariigi Valitsusele. Muudatuste elluviimine on planeeritud 2021. aastasse.

Rohkem infot Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt.