Raske ja sügava intellektihäirega täisealised saavad taotleda päeva- ja nädalahoiuteenust

2018. aastast on raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutel võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus.

Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenust saab inimene, kes:

  • ei ole ise võimeline enese eest hoolitsema ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või ning nimetatud vajadused on fikseeritud ka rehabilitatsiooniplaanis;
  • vajab oma terviseseisundist tuleneva eripära tõttu pidevat hooldust ja järelevalvet.

Vajadusel osutatakse inimesele teenust ööpäev läbi.

Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenust saavad kasutada nii praegu erihoolekandeteenusele suunatud inimesed kui ka need, keda ei ole hetkel teenustele suunatud.

Kui inimene ei ole igapäevaelu toetamise teenusel, tuleb tal esitada erihoolekandeteenuse taotlus. Taotluse vormi leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (23.24 KB, DOCX). Vajadusel on taotluse täitmisel abiks juhtumikorraldaja või klienditeenindaja. Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajate kontaktid leiab ameti kodulehelt.

Erihoolekandeteenuse taotlus tuleb esitada ka sellisel juhul, kui inimene on juba igapäevaelu toetamise teenusel, kuid ta on suure hoolduse, järelevalve ja kõrvalabi vajadusega raske või sügava intellektihäirega ja ta vajab päeva- ja nädalahoiuteenust. Taotluses tuleb ära märkida, millise teenuseosutaja juures teenust saada soovitakse. Inimene, sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja ja teenuseosutaja lepivad kokku, millisest kuupäevast alustatakse päeva- ja nädalahoiuteenuse osutamisega.

Teenust rahastab sotsiaalkindlustusamet. Hügieeni- ja hooldusvahendite, toitlustamise ning majutuse eest tuleb inimesel endal maksta. Kui inimene ei suuda neid kulusid ise katta, võib inimene kulude katmiseks taotleda kohalikult omavalitsuselt toetust.