Hooldushüvitis

Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab hoolduslehe alusel kindlustatud isikule (st töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Hooldushüvitist saab:

  • alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega kindlustatud isiku põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest;
  •  alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas;
  • haige perekonnaliikme kodus põetamisel kuni 7 järjestikuse päeva eest;
  •  alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi kuni 10 järjestikuse päeva eest.

Hooldushüvitise määr on 80% ja seda makstakse hoolduslehele märgitud töö- või teenistuskohustustest vabastuse esimesest päevast alates. Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks. 

Sama aja eest ei ole võimalik saada haigus- või hooldushüvitist. Mitmele hooldajale ühe hooldusjuhu korral väljastatud hoolduslehtede alusel on hooldajatel õigus saada hooldushüvitist kokku:

  • alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega kindlustatud isiku põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest;
  • alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 järjestikuse päeva, kui haigestumise põhjusekd on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas
  • perekonnaliikmete puhul kuni 7 järjestikuse päeva eest;
  • alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral kuni 10 järjestikuse päeva eest.

Hoolduslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks, piiratud on ainult hüvitise maksmise periood.

Hooldushüvitise arvutamise näide:

Mart on töölepinguga töötaja, kes on alla 12-aastase lapsega 8 päeva hoolduslehel.
Hooldushüvitise arvutamise aluseks on eelnenud kalendriaasta arvestatud sotsiaalmaks 2583,63 eurot.
Kokku oli tema sotsiaalmaksuga maksustatav tulu 2583,63/0,33 = 7829,18 eurot.
Mardi päevatulu on 7829,18/365 = 21,45 eurot.
Hooldushüvitist makstakse esimesest päevast alates, seega Mart saab hüvitist 8 päeva eest määraga 80%.
Mardi päevatulu kaheksa päeva eest 80 % määras on 8 x 21,45 x 0,8 = 137,28 eurot. 
Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 137,28 x 0,20 = 27,46 eurot.
Haigekassa maksab Mardile hooldushüvitist 137,28 – 27,46 = 109,82 eurot.

http://www.haigekassa.ee/et/hooldushuvitis-0